2024 wordt jaar van uitvoering

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staan de plannen van de gemeente en wat deze gaan kosten. Het jaar 2024 wordt echt een jaar waarin het college aan de slag gaat met het uitvoeren van de ambities uit het bestuursakkoord “Geef Gouda Door!”. Het wordt een periode van ‘plannen’ naar ‘doen’. Dat betekent dat de stad duurzamer en groener wordt. Dat iedereen in Gouda veilig en prettig kan wonen. En dat er verder wordt gewerkt aan een stad waar iedereen kan meedoen. Om dit te bereiken is een goede samenwerking met de gemeenteraad en de inwoners belangrijk.

Sluitende begroting

“Gouda staat er ondanks flinke kostenstijgingen goed voor”, zegt wethouder Michiel Bunnik (Financiën). “Het college presenteert een sluitende begroting en we hebben voldoende financiële middelen om onze ambities uit te voeren. We werken aan verdere versterking van onze uitvoeringsorganisatie om het vastgestelde beleid van afgelopen tijd uit te kunnen voeren. Financieel blijven we behoedzaam richting de toekomst. Ook Gouda heeft te maken met de landelijke ontwikkelingen van stijgende prijzen. Deze zijn verwerkt in onze uitgave en inkomsten, waaronder de woonlasten.”

Veel beleid komt in uitvoering

Het college vindt het belangrijk dat de lokale economie goed draait. Daarom gaat de gemeente intensiever samenwerken met het onderwijs en het bedrijfsleven. “Zo willen we zorgen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via de inzet rond Campus Gouda”, legt wethouder Bunnik uit. “En in lijn met de Economische Agenda kijken we extra naar de leegstand in de binnenstad. Verder investeren we in onder andere cultuur, de herbestemming van het stadhuis, sport, (betaalbare) woningen en evenementen. En met meer handhaving op straat willen we jeugdoverlast en criminaliteit verminderen. Voor Gouwenaars die dit het hardst nodig hebben, blijft er passende hulp en ondersteuning beschikbaar.”

Zo loopt het Winterplan ook in 2024 door. Dit is een steunpakket aan maatregelen om inwoners en maatschappelijke organisaties en instellingen te helpen die door de hogere energierekening en inflatie in de financiële problemen (dreigen) te raken. Gouda wil in 2040 CO2-neutraal en aardgas vrij zijn. Daarom worden in 2024 extra stappen gezet met het Gouds Isolatie programma en geeft Gouda zelf het goede voorbeeld door verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Verder werkt de gemeente door aan een inclusieve en sociale stad. Dit gebeurt onder andere door het uitvoeren van het programma Lokale Inclusie Agenda en door steviger in te zetten op het werk van buurthuizen in de buurt.

De ontwerp programmabegroting wordt behandeld in de raadsvergadering van 6 en 8 november. Bekijk de volledige begroting op www.gouda.nl/begroting2024

Michiel Bunnik

Wethouder Financiën