Overzicht taakvelden

Landelijk is bepaald dat in de begroting en jaarrekening een overzicht wordt opgenomen met daarin de baten en lasten per taakveld en de wijze waarop deze zijn verdeeld over de programma's. Deze taakvelden gelden voor alle gemeenten en hierdoor ontstaat vergelijkbaarheid tussen alle gemeenten. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer

Omschrijving taakveld

0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De programmabegroting 2024 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)

Progr.

Jaarrekening 2022

2023 t/m 1e Berap

2024

2025

2026

2027

0.1 Bestuur

7

5.353

5.993

6.314

6.443

5.928

5.928

0.10 Mutaties reserves

8

15.735

19.607

6.745

6.701

5.695

5.474

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

8

30.609

27.336

12.183

15.847

8.125

9.748

0.2 Burgerzaken

7

2.443

2.194

2.816

2.898

2.983

3.091

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

3.148

4.499

5.207

5.967

6.259

6.526

0.4 Overhead

7

25.599

28.242

33.272

30.553

28.972

29.106

0.5 Treasury

8

-1.841

-2.263

-1.394

-2.696

-2.812

-2.955

0.61 Ozb woningen

8

235

250

300

300

302

300

0.62 Ozb niet-woningen

8

240

235

283

283

285

283

0.63 Parkeerbelasting

8

172

19

20

20

20

20

0.64 Belastingen overig

8

50

51

50

50

50

50

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

8

0

0

0

0

0

0

0.8 Overige baten en lasten

8

407

3.434

4.294

5.801

8.834

12.498

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

8

183

363

233

234

160

160

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

5.325

5.440

6.156

6.156

6.156

6.156

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

6.015

5.922

5.740

5.600

5.517

5.511

2.1 Verkeer en vervoer

3

16.844

17.121

18.029

18.835

20.152

20.801

2.2 Parkeren

3

1.052

1.446

1.493

1.581

1.575

1.569

2.3 Recreatieve havens

5

435

557

625

624

624

624

2.4 Economische havens en waterwegen

1

1.275

1.938

1.579

1.699

1.853

1.848

2.5 Openbaar vervoer

3

111

109

101

100

99

98

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

318

905

1.037

415

213

212

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

242

226

351

351

351

351

3.4 Economische promotie

1

3.957

3.035

2.851

2.745

2.595

2.595

4.2 Onderwijshuisvesting

1

7.842

8.147

8.927

9.947

11.406

11.323

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

9.830

10.894

11.402

11.058

11.042

11.050

5.1 Sportbeleid en activering

5

6.651

7.960

8.651

8.389

8.314

7.808

5.2 Sportaccommodaties

5

2.767

2.894

2.990

2.998

3.015

2.961

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5

4.590

4.651

4.731

4.722

4.715

4.634

5.4 Musea

5

2.208

2.781

2.956

2.905

2.905

2.905

5.5 Cultureel erfgoed

5

304

753

1.394

1.349

1.085

985

5.6 Media

5

2.064

2.267

2.349

2.349

2.349

2.349

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

6.484

6.880

7.837

7.345

7.326

6.936

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

13.334

9.238

12.838

12.580

12.349

11.810

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

4

4.460

7.960

7.813

7.776

6.149

6.149

6.3 Inkomensregelingen

4

40.018

36.980

40.336

39.619

39.291

37.291

6.4 WSW en beschut werk

4

9.774

9.621

9.674

9.230

8.807

8.396

6.5 Arbeidsparticipatie

4

7.412

7.929

5.588

5.698

5.244

5.244

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4

3.889

2.341

2.573

2.578

1.698

1.698

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

16.426

0

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

4

6.525

6.666

7.647

7.667

7.667

6.71b Begeleiding (WMO)

4

8.008

8.009

8.045

8.045

8.045

6.71c Dagbesteding (WMO)

4

1.528

1.853

1.881

1.881

1.881

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

4

2.237

3.547

3.358

3.358

3.358

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

28.826

0

6.72a Jeugdhulp begeleiding

4

5.270

5.798

5.798

5.798

5.798

6.72b Jeugdzorg behandeling

4

3.601

3.995

3.995

3.995

3.995

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

4

2.066

2.348

2.348

2.348

2.348

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

4

4.539

2.392

2.025

2.025

2.025

6.73a Pleegzorg

4

1.544

1.770

1.770

1.771

1.771

6.73b Gezinsgericht

4

1.188

1.345

1.345

1.346

1.346

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

4

1.873

2.507

2.162

2.162

2.162

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

4

4.509

5.118

5.118

5.118

5.118

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

4

1.053

1.214

1.214

1.214

1.214

6.74c Gesloten plaatsing

4

508

581

581

581

581

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

19.324

0

6.81a Beschermd wonen (WMO)

4

16.223

17.590

17.596

17.596

17.596

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4

6.373

5.749

4.568

4.342

4.342

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

4.525

0

6.82a Jeugdbescherming

4

2.544

2.466

2.466

2.467

2.467

6.82b Jeugdreclassering

4

175

281

281

281

281

7.1 Volksgezondheid

4

2.745

3.212

3.501

3.501

3.501

3.501

7.2 Riolering

2

15.386

16.367

16.120

17.490

16.396

17.220

7.3 Afval

2

9.426

10.981

12.283

12.259

12.269

12.068

7.4 Milieubeheer

2

3.273

4.183

4.326

4.326

4.324

4.324

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

4

48

36

39

39

39

39

8.1 Ruimtelijke ordening

3

4.767

3.051

3.171

3.171

3.171

3.171

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3

12.720

22.380

14.508

21.308

13.344

14.350

8.3 Wonen en bouwen

3

5.548

5.526

4.953

4.587

4.450

4.449

Totaal lasten

362.543

383.455

370.472

377.930

359.124

362.652

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)

Progr.

Jaarrekening 2022

2023 t/m 1e Berap

2024

2025

2026

2027

0.1 Bestuur

7

-1.059

-61

-61

-61

-61

-61

0.10 Mutaties reserves

8

-22.061

-27.137

-13.180

-6.747

-5.215

-5.669

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

8

0

-30.007

-9.919

-8.136

-6.573

-5.841

0.2 Burgerzaken

7

-1.122

-1.023

-1.632

-1.755

-1.951

-2.175

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

-5.413

-4.314

-4.796

-4.796

-4.796

-4.688

0.4 Overhead

7

-3.573

-4.490

-6.036

-6.036

-6.036

-6.011

0.5 Treasury

8

-530

-202

-225

-223

-221

-217

0.61 Ozb woningen

8

-8.929

-8.946

-9.974

-10.133

-10.296

-10.460

0.62 Ozb niet-woningen

8

-8.207

-8.720

-9.722

-9.877

-10.035

-10.196

0.63 Parkeerbelasting

8

-4.706

-3.851

-4.078

-4.078

-4.077

-4.077

0.64 Belastingen overig

8

-535

-501

-570

-584

-595

-607

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

8

-198.620

-194.986

-212.020

-221.555

-213.834

-219.235

0.8 Overige baten en lasten

8

-2.882

-598

-271

-192

-192

-192

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

8

0

0

0

0

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

-81

-50

-59

-59

-59

-59

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

-283

-79

-91

-91

-91

-91

2.1 Verkeer en vervoer

3

-939

-121

-160

-160

-160

-160

2.2 Parkeren

3

-692

-690

-785

-784

-784

-783

2.3 Recreatieve havens

5

-101

-111

-131

-131

-131

-131

2.4 Economische havens en waterwegen

1

0

0

0

0

0

0

2.5 Openbaar vervoer

3

0

0

0

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

-80

-687

-822

-201

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

-139

-157

-174

-174

-174

-174

3.4 Economische promotie

1

-1.701

-788

-876

-880

-883

-886

4.2 Onderwijshuisvesting

1

-515

-433

-439

-401

-354

-354

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

-7.016

-7.174

-6.625

-6.625

-6.625

-6.625

5.1 Sportbeleid en activering

5

-1.030

0

-482

-427

-402

0

5.2 Sportaccommodaties

5

-2.495

-2.624

-2.914

-2.914

-2.914

-2.914

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5

-2

0

0

0

0

0

5.4 Musea

5

0

0

0

0

0

0

5.5 Cultureel erfgoed

5

0

0

0

0

0

0

5.6 Media

5

0

0

0

0

0

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

-188

-102

-114

-114

-114

-114

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

-9.469

-782

-1.531

-1.531

-1.300

-723

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

4

0

0

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

4

-25.936

-27.473

-28.245

-28.245

-28.245

-26.195

6.4 WSW en beschut werk

4

0

0

0

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

4

-1.598

-498

-300

0

0

0

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4

0

-453

-503

-503

-503

-503

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

-1.885

0

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

4

0

0

0

0

0

6.71b Begeleiding (WMO)

4

0

0

0

0

0

6.71c Dagbesteding (WMO)

4

0

0

0

0

0

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

4

0

431

431

431

431

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

-485

0

6.72a Jeugdhulp begeleiding

4

0

0

0

0

0

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

4

0

0

0

0

0

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

4

0

0

0

0

0

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

4

0

-753

-753

-753

-753

6.73a Pleegzorg

4

0

0

0

0

0

6.73b Gezinsgericht

4

0

0

0

0

0

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

4

0

0

0

0

0

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

4

0

0

0

0

0

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

4

0

0

0

0

0

6.74c Gesloten plaatsing

4

0

0

0

0

0

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

-342

0

6.81a Beschermd wonen (WMO)

4

-500

-325

-325

-325

-325

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4

0

0

0

0

0

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

-185

0

6.82a Jeugdbescherming

4

-184

-196

-196

-196

-196

6.82b Jeugdreclassering

4

0

0

0

0

0

7.1 Volksgezondheid

4

0

0

0

0

0

0

7.2 Riolering

2

-18.148

-17.696

-19.588

-19.583

-19.583

-19.583

7.3 Afval

2

-11.681

-12.985

-14.123

-14.094

-14.069

-14.071

7.4 Milieubeheer

2

-884

-48

-1.333

-1.344

-1.321

-1.321

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

4

0

0

0

0

0

0

8.1 Ruimtelijke ordening

3

-2.115

-159

-169

-169

-169

-169

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3

-9.993

-22.378

-14.506

-21.306

-13.341

-14.347

8.3 Wonen en bouwen

3

-6.925

-2.449

-3.176

-3.176

-3.176

-3.176

Totaal baten

-362.543

-383.455

-370.472

-377.930

-359.124

-362.652