Bestuurlijke samenvatting

Gouda is al 750 jaar een prachtige stad met een rijke historie. Gouda staat er goed voor. Het college wil hierop voortbouwen en de ambities uit het akkoord “Geef Gouda door” waarmaken. Een goede samenwerking met de gemeenteraad en stad is daarbij essentieel.

Voor 2024 wordt ingezet op voortzetting van de door dit college geïnitieerde accenten op duurzaamheid en groen, en een inclusieve en sociale stad. Het komend jaar is daarbij vooral een uitvoeringsjaar. Uiteraard in lijn met het bestuursakkoord en de eerder dit jaar met de raad gedeelde Kadernota. Om in 2024 vol in te zetten op de uitvoering worden in deze begroting, in lijn met de motie realisatiekracht, diverse organisatieversterkingen gerealiseerd. De komende periode wordt de exacte realisatiebehoefte verder geanalyseerd en in kaart gebracht voor de raad.

Economie, werk en onderwijs

Het college streeft naar een vitale Goudse economie en een goed ondernemers- en vestigingsklimaat, inclusief een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij wordt ingezet op een langjarige triple helix innovatieagenda om de economische positie van de regio Midden-Holland aantrekkelijk te houden. Het terugdringen van laaggeletterdheid wordt bereikt door een meer (wijkgericht) taalaanbod. Voor het Integraal Huisvestingsplan wordt in 2024 de 1e fase uitgevoerd en voor de 2e tranche een uitvoeringsplan vastgesteld. Ook wordt vanaf 2024 ingezet op vergroening van schoolpleinen via een daarvoor in te richten subsidieregeling. Het aanbod van Campus Gouda wordt verder uitgebreid met een tweede module bodem en een derde en vierde module zorg. Tot slot wil de gemeente Gouda onder meer via de aanpak ‘jongeren buiten beeld’ komend jaar de jeugdwerkloosheid verminderen.

Energie en klimaat

De ambitie is dat Gouda in 2040 CO2-neutraal en aardgasvrij is. De gemeente wil de gevolgen van hittestress, droogte en wateroverlast verminderen door het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen, het creëren van extra waterberging en uitbreiden van het ecologisch beheer. De biodiversiteit en waterkwaliteit worden verbeterd door verdere uitwerking van het uitvoeringsbeleid biodiversiteit, op basis van de nulmeting biodiversiteit en waterkwaliteit. Door het uitvoeren van het Gouds isolatieprogramma worden bewoners en ondernemers geholpen om energie te besparen. De gemeente geeft daarin het goede voorbeeld door in 2030 tenminste 55% van het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. De aanpak (routekaart) om deze verduurzaming in gemeentelijke gebouwen te realiseren, en in 2040 aardgasvrij en CO2-neutraal te zijn, wordt uitgevoerd. Tot slot investeert de gemeente integraal en duurzaam in de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte door het opstellen van een uitvoeringsplan. Met aandacht voor gefaseerde herinrichting van straten en herstel van kwetsbare kademuren.

Wonen en leefomgeving

In Gouda kan iedereen prettig wonen en dat moet zo blijven. Voor een goede bereikbaarheid en woningaanbod voor elke doelgroep voert de gemeente de in 2020 vastgestelde Woon(zorg)visie uit. Samen met partners in de bouw wordt gezocht naar mogelijkheden om snelheid te houden in de bouw van voldoende (betaalbare) woningen. Er wordt ingezet op een duurzame ontsluiting van Westergouwe via een OV-hub en de snelfietsroute Gouda-Rotterdam. De gemeente gaat daarnaast het aantal standplaatsen voor woonwagens uitbreiden, Gouwe Huse mogelijk maken en woonzorgconcepten faciliteren. Met de uitvoering van het Verkeerscirculatieplan creëert de gemeente meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer op bijvoorbeeld de Goudse Houtsingel en de Nieuwe Veerstal. Het parkeerbeleidsplan krijgt een update. Er komt een fietsparkeergarage in de binnenstad, het aantal openbare oplaadpunten voor personenauto’s wordt uitgebreid en deelvervoer wordt gestimuleerd. Ook zet het college in op de realisatie van een distributiehub, gekoppeld aan de zero-emissie ambities. De gemeente streeft daarnaast naar een soepele invoering van de Omgevingswet.

Sociaal domein

Het college heeft de ambitie om passende hulp en ondersteuning beschikbaar en betaalbaar te houden voor Gouwenaars die dit het meest nodig hebben. Daartoe wordt het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) uitgevoerd, samen met ketenpartners. Extra aandacht gaat uit naar inwoners met gezondheidsachterstanden en in een kwetsbare situatie. Met Buurt aan Zet wordt, samen met de bewoners, gewerkt aan een vitale wijk. De gemeente werkt aan een inclusieve en sociale stad, mede door het uitvoeren van de Lokale Inclusie Agenda. Verder wordt ingezet op ondersteuning naar werk van inwoners met een arbeidsbeperking, statushouders en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gestreefd wordt naar het stabiliseren en waar mogelijk afremmen van de vraag naar Wmo en jeugdhulp, onder andere door resultaatgerichte indicering. Tot slot wil de gemeente intensiever contact met de inwoners die gebruik maken van een maatwerkvoorziening. De menselijke maat is het uitgangspunt.

Cultuur, sport en recreatie

Gouda is een unieke stad die veel te bieden heeft. Daarom wil de gemeente datgene waar Gouda voor staat verder uitdragen en werken aan versterking van het imago. De gemeente investeert in een aantrekkelijke binnenstad voor inwoners, bezoekers en toeristen. Leegstand wordt tegengegaan, bijvoorbeeld door het maken van een ontwikkelplan voor Kleiweg-midden. Het cultuurhistorisch profiel van de stad wordt versterkt door te investeren in de cultuurhistorische as en het uitvoering geven aan de herbestemmingsplannen voor het Stadhuis. Het cultureel erfgoed wordt versterkt via het uitwerken van de Historische Lintenvisie en doorontwikkeling van het archeologisch depot. In de geest van Gouda750 wordt een impuls gegeven aan de gemeentelijke evenementen. De gemeente wil daarnaast door innovatie en ontwikkeling het cultuuraanbod helpen vernieuwen, bijvoorbeeld door het voortzetten en doorontwikkelen van de subsidieregeling Cultuur: Innovatie & Ontwikkeling. Verder wordt een uitvoeringsplan opgesteld voor het waterfonds. Tot slot investeert de gemeente in de mogelijkheden om te sporten en bewegen in de buurt en op school, zodat Gouwenaars dicht bij huis en in de buitenlucht kunnen sporten.

Leefbaarheid en veiligheid

Alle Gouwenaars moeten kunnen wonen en opgroeien in veilige, leefbare buurten en wijken. De gemeente wil daarom de ondermijnende criminaliteit terugdringen. Onder de ondermijningsaanpak vallen ook: drugscriminaliteit, criminele families/netwerken, mensenhandel en arbeidsuitbuiting. De aanpak van het aantal woninginbraken wordt voortgezet in 2024. Daarnaast komt er meer aandacht voor cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. De gemeente wil meer handhaving op straat en jeugdoverlast en -criminaliteit verminderen, onder andere door de inzet van jeugdboa’s. Het beleid en de uitvoering rondom (APV) vergunningen wordt geprofessionaliseerd. Tot slot investeert de gemeente in het voorkomen van polarisatie en radicalisering via bijvoorbeeld het uitvoeren van fenomeenanalyses en de inzet van opbouwwerk.

Bestuur en organisatie

Ontwikkelingen in Gouda zijn van belang voor de omliggende gemeenten in de regio en andersom. Veel van de opgaven waar de gemeente voor staat, kunnen alleen op regionaal niveau worden opgelost. De gemeente streeft naar het versterken van de positionering Groene Hart door als netwerksamenwerking Alphen-Gouda-Woerden (AGW) het VNG-congres in 2024 te hosten in het Groene Hart. Met dit congres wordt, in goede samenwerking met onder meer de (binnenstad)ondernemers, Gouda voor een groot publiek op de kaart gezet. Verder wordt een extra impuls gegeven aan de netwerksamenwerking Alphen-Gouda-Woerden en wordt de capaciteit en de slagkracht van de Regio Midden-Holland vergroot. Met de wijzigingen in de wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt gekeken hoe de monitoring en/of sturing kan worden versterkt. Tot slot blijft de gemeente ruimte geven aan burgerinitiatieven, bijvoorbeeld via de GoudApot.