Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. overzicht lokale heffingen;

  2. overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder.

1. Overzicht lokale heffingen

In het onderstaande overzicht staan de geraamde opbrengsten voor 2024.

Opbrengstsoort
(bedragen x € 1.000)

Geraamde opbrengst 2024

Geraamde kwijtschelding 2024

Geraamde opbrengst 2023

Tarieven 2024

Belastingen en heffingen

ozb-eigenaren woningen

9.974

2

8.946

0,0935%

ozb-eigenaren niet-woningen

5.734

0

5.143

0,3837%

ozb-gebruikers niet-woningen

3.988

3.577

0,3060%

Afvalstoffenheffing

13.152

13.001

392,76

Rioolheffing eigenaren

10.641

9.416

301,15

Rioolheffing gebruikers

8.946

9.498

254,26

Totaal Belastingen en heffingen

52.435

2

49.581

Overige belastingen

Hondenbelasting

314

276

90

Parkeerbelasting

4.078

3.801

div

Toeristenbelasting

169

149

0

Precariobelasting

256

225

div

Totaal overige belastingen

4.817

0

4.451

Rechten

Leges burgerzaken

1.560

1.010

div

Leges bouwvergunningen

2.752

1.903

div

Leges milieuvergunningen

51

48

div

Leges overig

182

163

div

Marktgelden

144

130

div

Havengelden

131

111

div

Staangelden

86

73

div

Reinigingsrechten

25

25

div

Totaal rechten

4.931

0

3.463

Totaal Lokale heffingen

62.183

2

57.495

De geraamde opbrengsten zijn bruto-opbrengsten zonder aftrek van geraamde kwijtscheldingen.

De ozb-tarieven zijn nog gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2022 en moeten dus nog worden gecorrigeerd op basis van de hertaxatie met peildatum 1 januari 2023.

De ozb-tarieven van een niet-woning zijn inclusief een opslag van 7% ten behoeve van het Ondernemersfonds Gouda. Het OFG ontvangt jaarlijks een subsidie van 7% van de ozb-inkomsten van niet-woningen van twee jaar daarvoor. In de begroting 2024 is voor deze subsidie een bedrag van € 535.661 opgenomen.

De afvalstoffenheffing is de som van het vaste tarief (€ 347,76) en het variabele tarief op basis van gemiddeld 30 aanbiedingen van 60 liter restafval á € 1,50 (€ 45,00). De geraamde opbrengst afvalstoffenheffing is exclusief de reinigingsrechten bedrijven.

2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder

In onderstaande tabel is de lastendruk in Gouda in het jaar 2024 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder aangegeven. Ter vergelijking zijn de cijfers van 2023 toegevoegd. Zoals gebruikelijk in het woonlastenoverzicht worden hierbij de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen betrokken. Verder is als uitgangspunt genomen een meerpersoonshuishouden.

Voor de berekening van de ozb 2024 is uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 319.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2023). De gemiddelde WOZ-waarde voor 2022 is € 276.000. Deze gemiddelde WOZ-waarde is gebruikt voor de berekening van de ozb 2023. Voor het bepalen van het tarief voor afvalstoffenheffing is uitgegaan van het vaste tarief vermeerderd met 30 aanbiedingen van 60 liter zakken.

De tarieven voor afvalstoffen- en rioolheffing voor belastingjaar 2023 zijn na de begrotingsraad van 2022 éénmalig verlaagd. In het woonlastenoverzicht is uitgegaan van de tarieven zoals vastgesteld ná de begrotingsraad van 9 november 2022.

Opbrengstsoort
(bedragen x € 1)

2024

2024

2023 na amendement

2023 na amendement

verschil in %

verschil in %

eigenaar/ gebruiker

huurder

eigenaar/ gebruiker

huurder

eigenaar/ gebruiker

huurder

ozb eigenaar

269,82

242,65

11,20%

Afvalstoffenheffing

392,16

392,16

363,05

363,05

8,02%

8,02%

Rioolheffing eigenaar

301,15

258,50

16,50%

Rioolheffing gebruiker

254,26

254,26

218,25

218,25

16,50%

16,50%

Totaal

1.217,39

646,42

1.082,45

581,30

12,47%

11,20%

Kwijtschelding

Personen met een inkomen op bijstandsniveau en zonder vermogen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. In Gouda is kwijtschelding mogelijk voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelastingen. Voor het variabele tarief afvalstoffenheffing is een maximale kwijtschelding van € 75,00 mogelijk. 

In de praktijk komt kwijtschelding vooral voor bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De kwijtscheldingsnorm is 100%.