Beleid en belangrijkste wijzigingen in 2024

Algemeen

De uitgangspunten voor de tarieven zijn gebaseerd op het Coalitieakkoord 2022-2026. Het streven is om de OZB met niet meer te laten stijgen dan het inflatiepercentage. Daarnaast is het streven om alle huishoudens ervan te laten profiteren als de lokale lasten worden verlaagd.

Tariefontwikkeling

In de kaderbrief 2024 is aangegeven dat de lokale woonlasten en de belastingen/heffingen voor het jaar 2024 worden geïndexeerd op basis van verwachte prijsontwikkeling. De prijsontwikkeling is conform de meicirculaire 2023. Bij het bepalen van de opbrengsten 2024 is daarom rekening gehouden met een inflatiepercentage van 3,9%. (In 2023 betrof dit percentage 2,3%). Daarbovenop is gekozen voor het verwerken van een inflatie inhaalslag (over 2022 en 2023) van 7,3% op de prijsgevoelige budgetten, belastingen en heffingen (met uitzondering van de afvalstoffenheffing en rioolheffing). Dat betekent dat de tarieven worden opgehoogd met 11,2 % (3,9% + 7,3%). De inflatie inhaalslag is uitgesloten voor de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing. Als gevolg van de gestegen kosten voor het inzamelen van afval, beheer en onderhoud gemeentelijk rioolstelsel en het inflatiepercentage van 3,9% dienen de tarieven voor de afvalstoffen en rioolheffing wel te worden verhoogd.

Woonlasten (lokale lastendruk)

De woonlasten bestaan uit de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De woonlasten worden berekend voor een eigenaar of huurder van een woning die de woning bewoont met meerdere personen.

In 2024 stijgen de woonlasten voor de eigenaar-gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 319.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2023) met 12,47%. De woonlasten voor de huurder stijgen in 2024 met 11,20%. Deze stijgingen worden veroorzaakt door het toepassen van de inflatiecorrectie, de extra inflatie inhaalslag die is toegepast en de gestegen kosten voor afvalverzameling en onderhoud en beheer gemeentelijk rioolstelsel.

In het woonlastenoverzicht is uitgegaan van de tarieven 2023 zoals die zijn vastgesteld na aanname van het amendement "verlaging woonlasten" tijdens de Begrotingsraad op 9 november 2022. Het tarief rioolheffing voor de gebruiker kon hierdoor worden verlaagd en de stijging van het tarief afvalstoffenheffing kon worden beperkt.