Overhead

Inleiding

Het BBV schrijft voor dat in het programmaplan een overzicht van de overhead wordt opgenomen. Doordat de overhead in een apart overzicht verantwoord wordt, ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen. Het idee is dat de begroting transparanter wordt en dat de raad beter kan sturen op de kosten van overhead. Daarnaast kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt.

Het BBV geeft de volgende definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Deze kosten worden verantwoord op het taakveld Overhead. De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende taakvelden.

Vanwege administratief technische redenen heeft de gemeente ervoor gekozen de overhead in de programmabegroting onderdeel uit te laten maken van programma 7 Bestuur en organisatie.

Toelichting op de overhead

Voorbeelden van kosten die tot de overhead worden gerekend zijn de salarislasten van leidinggevenden en van medewerkers van de afdeling financiën. Ook de exploitatielasten van het Huis van de Stad maken deel uit van de overhead.

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, worden de overheadkosten centraal begroot. Voorheen werden deze kosten verdeeld over de programma’s en niet apart inzichtelijk gemaakt.

Het saldo van de overheadkosten (inclusief het bedrag dat is toegerekend aan externe kostendragers) komt in 2024 uit op € 27 miljoen en is daarmee 7,69%van de totale lasten (inclusief reserves) van de begroting.

Voor het specificeren van de overheadkosten hanteert de gemeente Gouda een indeling in elf onderdelen.

Onderdeel

Toelichting

Directie

Kosten van de directieleden en de bijbehorende management ondersteuning.

Primair proces

Loonkosten van het personeel die niet direct aan een taakveld kunnen worden toegerekend, zoals alle leidinggevenden in het primaire proces en ondersteuning in het primaire proces (managementassistentes en administratieve medewerkers).

Bestuursondersteuning en Communicatie

Kosten die worden ingezet ten behoeve van de interne en externe communicatie en de bestuursondersteuning.

Concernstaf

Kosten die gemaakt worden ten behoeve van interne controle en advies.

Informatisering en Automatisering

Kosten die gemaakt worden voor het aanschaffen van hardware- en software, licenties, onderhoud, systeem- en netwerk beheer, helpdesk, applicatiebeheer en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Ook vallen hier de telefoonkosten, de kopieerkosten en de kosten van DIV onder. Hiervoor zijn alle automatisering en ICT kosten doorgelopen en indien van toepassing direct toegerekend aan een taakveld. De overgebleven kosten zijn verantwoord onder overhead.

HRM

Kosten die gemaakt worden voor het personeelsbeheer, zoals de salariskosten van de HRM-medewerkers, de kosten van het personeelssysteem, concern brede opleidingskosten en trainingen, werving en selectie, arbodienst, OR, detachering en kosten organisatieontwikkeling.

Huisvesting

Kapitaallasten en onderhoud die betrekking hebben op het Huis van de Stad, alsmede waterverbruik, energiekosten, schoonmaakkosten, beveiliging en het onderhoud binnen het Huis van de Stad.

Facilitaire zaken

Kosten die betrekking hebben op het callcentrum, catering/ kantine, en portokosten.

Financiën

Kosten voor het voeren van de administratie, de planning- en controlfunctie en adviesfunctie op het gebied van financiën, treasury en fiscale zaken.

Inkoop

Kosten die worden gemaakt t.b.v. inkoop, waaronder ondersteuning aanbestedingen, ontwikkelen contractenbank en contractmanagement en de verzekeringen.

Juridische Zaken

Kosten die betrekking hebben op juridische zaken, zoals juridische advieskosten, proceskosten en schadevergoeding.

Toerekening overhead aan heffingen en tarieven

Doordat de overhead sinds de BBV-wijziging op een apart overzicht wordt verantwoord en niet wordt doorbelast aan de producten in het primaire proces, ontstaat een beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten binnen de programma's. Dit betekent niet dat dat de overhead buiten beschouwing wordt gelaten bij de berekening van de heffingen en tarieven. Deze wordt namelijk extracomptabel (buiten de boekhouding om) berekend ten behoeve van de tariefstelling en om aan te tonen dat de gemeente met deze heffingen geen winst maakt. De toegerekende overhead aan de heffingen en tarieven maken onderdeel uit van de in dit onderdeel gepresenteerde kosten van overhead.

Specificatie overhead

De specificatie van de lasten en baten van overhead leidt tot de volgende overzichten.

Exploitatie - Lasten (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Beheer Openbare Ruimte

430

430

280

342

Bestuurs- en Managementondersteuning

2.000

1.883

1.883

1.883

Centraal Juridische Afdeling

817

835

835

746

Concernstaf

860

761

761

761

Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling

2.463

2.471

2.470

2.470

Dienstverlening

1.744

1.742

1.742

1.732

Directie Algemeen

75

295

-986

-1.001

Directie Maatschappelijke Ontwikkeling

159

159

159

159

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling

171

171

171

171

Facilitaire Zaken

3.594

3.554

3.552

3.549

Financiën

1.888

1.912

1.647

1.647

Griffie

0

0

0

0

Human Resource Management

4.394

4.070

4.070

4.157

Informatievoorziening en Automatisering

10.686

10.309

10.452

10.602

Inkomen

0

0

0

0

Leerlingzaken

163

94

94

94

Maatschappelijk Beleid

-274

-274

-274

-274

Opgroeien en Start Arbeidsmarkt

155

-105

-105

-105

Programmaorganisatie Control en Info Sociaal Domein

0

0

0

0

Projecten Openbare Ruimte

148

148

148

148

Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein in opr.

2.497

884

884

884

Rekenkamer

0

0

0

0

Ruimtelijk Beleid en Advies

224

281

281

281

Services

0

0

0

0

Stadstoezicht

180

194

194

194

Veiligheid en Wijken

246

246

246

198

Werk en Financiën

278

92

65

65

Werk en Participatie

0

0

0

0

Zorg en Ondersteuning

176

200

202

202

Totaal

33.072

30.353

28.772

28.906

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Verdeling van de baten van de overhead over de afdelingen

Exploitatie - Baten (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Beheer Openbare Ruimte

0

0

0

0

Bestuurs- en Managementondersteuning

0

0

0

0

Centraal Juridische Afdeling

-31

-31

-31

-31

Concernstaf

0

0

0

0

Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling

-193

-193

-193

-193

Dienstverlening

0

0

0

0

Directie Algemeen

0

0

0

0

Directie Maatschappelijke Ontwikkeling

0

0

0

0

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling

0

0

0

0

Facilitaire Zaken

-449

-449

-449

-424

Financiën

0

0

0

0

Griffie

0

0

0

0

Human Resource Management

0

0

0

0

Informatievoorziening en Automatisering

-3.354

-3.354

-3.354

-3.354

Inkomen

0

0

0

0

Leerlingzaken

0

0

0

0

Maatschappelijk Beleid

-18

-18

-18

-18

Opgroeien en Start Arbeidsmarkt

0

0

0

0

Programmaorganisatie Control en Info Sociaal Domein

0

0

0

0

Projecten Openbare Ruimte

0

0

0

0

Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein in opr.

-1.984

-1.984

-1.984

-1.984

Rekenkamer

0

0

0

0

Ruimtelijk Beleid en Advies

0

0

0

0

Services

0

0

0

0

Stadstoezicht

0

0

0

0

Veiligheid en Wijken

-8

-8

-8

-8

Werk en Financiën

0

0

0

0

Werk en Participatie

0

0

0

0

Zorg en Ondersteuning

0

0

0

0

Totaal

-6.036

-6.036

-6.036

-6.011

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Overheadpercentage

De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moet worden opgenomen in de begroting. Deze indicator drukt de totale overheadkosten uit in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Totale overheadkosten (programma totaal)

33.072

30.353

28.772

28.906

Baten overhead (programma totaal)

-6.036

-6.036

-6.036

-6.011

Totale overhead

27.036

24.317

22.736

22.895

Totale lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)

351.544

355.382

345.304

347.429

Berekend overheadpercentage

7,69%

6,84%

6,58%

6,59%

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)