Wat gaat de gemeente ervoor doen?


Doelstelling 1: Versterken samenwerking tussen raad en college en binnen de raad

 • Het format van de startnotitie actief implementeren op verschillende dossiers.

 • Versterken van de sturing op de langetermijnplanning van de raad door het uitvoeren van een analyse op de huidige werkpraktijk.

 • Op verzoek van de raad evalueren van de gemaakte afspraken tussen raad, college, directie en griffie.

Doelstelling 2: Zicht houden op gemeenschappelijke regelingen

 • Versterken van de monitoring en/of sturing op basis van de aanpassingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Doelstelling 3: Strategisch inzetten van regionale samenwerking(en) en partnerschappen

 • Versterken positionering Groene Hart door als netwerksamenwerking Alphen-Gouda-Woerden (AGW) het VNG-congres in 2024 te hosten in het Groene Hart. Met dit congres worden het Groene Hart en Gouda op de kaart gezet.

 • Extra impuls geven aan de netwerksamenwerking Alphen-Gouda-Woerden. De betrokken besturen willen de samenwerking een nieuwe impuls geven. Hiervoor worden, in gezamenlijkheid, twee formatieplaatsen gecreëerd om de samenwerking op deze gebieden vorm en inhoud te geven.

 • De capaciteit en de slagkracht van de Regio Midden-Holland vergroten. Door meer in te zetten op de gezamenlijke uitvoering van regionale plannen en het monitoren van uitkomsten is het mogelijk om tot meer publieke waarderealisatie in de uitvoering te komen.

 • Strategisch benutten van samenwerkingsverbanden als de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Stedennetwerk G40 voor belangenbehartiging en de positionering van Gouda.

Doelstelling 4: Ruimte geven aan burgerinitiatieven

 • Continueren van de GoudApot en zoeken naar mogelijkheden voor het verbreden van de inzet.

 • Invulling geven aan afspraken tussen raad en college over de kaders voor de omgang met burgerinitiatieven, die voortkomen uit het proces op basis van de startnotitie participatie.

 • Vaststellen van het bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte in het kader van het burgerinitiatief GOUDasfalt.