Wat gaat het kosten?

Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Lasten

42.403

39.894

37.883

38.125

Baten

-7.730

-7.853

-8.049

-8.248

Saldo van baten en lasten

34.673

32.041

29.835

29.877

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.887

1.642

635

635

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-3.169

-2.687

-674

-674

Gerealiseerd resultaat

33.391

30.995

29.796

29.839

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Startbegroting

28.587

28.742

28.018

28.052

Autonome en administratieve ontwikkeling

2.205

189

-22

52

Kadernota

2.090

1.764

1.799

1.733

Nieuwe ontwikkelingen/ beleid

509

301

1

1

Totaal

33.391

30.995

29.796

29.839

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

0.1 Bestuur

6.253

6.382

5.867

5.867

0.2 Burgerzaken

1.184

1.143

1.032

916

0.4 Overhead

27.236

24.517

22.936

23.095

Totaal

34.673

32.041

29.835

29.877

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)