Doelen en indicatoren

Doelen

Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren

In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma.

Doelstelling

Indicator

Data
(Laatste Update)

Data (Voorlaatste Update)

Databron

Samenwerking

Vertrouwen in overheid en gezondheids-instellingen

2022 (november):
Landelijke overheid: 29,3%
Lokale overheid: 43,3%

2021 (december):
Landelijke overheid: 35,3%
Lokale overheid: 43,9%

(RISBO, enquête sociale cohesie via Kieskompas) https://www.waarstaatje
gemeente.nl/dashboard/
maatschappelijke-en-economische-veerkracht/sociale-cohesie

Gemeenschappelijke regelingen

Percentage jaarrekening gemeen-schappelijke regelingen (lasten gemeneen-schappelijke regelingen/ totaal van lasten)

2022:
7.94% van totaal lasten

2021:
8.32% van totaal lasten

Jaarrekening Gemeente Gouda

Regio en partnerschappen

Aantal samenwerkings-verbanden

2020:
29 samenwerkingsverbanden

x

(Regioatlas) https://www.regioatlas.nl/
kaarten#_samenwerk-ings
kaartgouda_1

Ruimte voor burgerinitiatieven

Score voor ‘Samenwerking met inwoners’, of voor ‘gemeente betrekt buurt’

Monitoring start per 2024

x

Stadspeiling