Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Regio Midden-Holland (RMH)

Om de regio Midden-Holland, met Gouda als centrumgemeente, aantrekkelijk te houden om te wonen, te werken en te recreëren, bouwen we voort op het werk van de afgelopen periode.

We zetten in op:

  • Een sterke, veelkleurige en economische regio, waar ruimte is voor innovatie en economische groei.

  • Een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening met aandacht voor (OV-) bereikbaarheid, klimaat(-adaptatie), biodiversiteit, energietransitie en het water- en bodemsysteem.

  • De transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem leidend tot een concurrerende, leefbare en innoverende regio, met schoon en energiezuinig vervoer.

  • Stimuleren van circulariteit in de regio en herstel van biodiversiteit

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de publieksleges ter dekking van de kosten voor de door burgerzaken diverse geleverde diensten.