Wat gaat het opleveren?

Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Lasten

3.785

3.991

6.838

10.355

Baten

-236.860

-246.642

-239.249

-244.984

Saldo van baten en lasten

-233.074

-242.650

-232.411

-234.628

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

200

200

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

-233.074

-242.450

-232.211

-234.628

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Startbegroting

-216.991

-223.925

-216.190

-213.748

Autonome en administratieve ontwikkeling

-5.418

-6.440

-6.176

-6.038

Kadernota

-9.124

-10.604

-7.864

-12.861

Nieuwe ontwikkelingen/ beleid

-1.541

-1.481

-1.981

-1.981

Totaal

-233.074

-242.450

-232.211

-234.628

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

 

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit onderdeel van de begroting. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

0.5 Treasury

-1.619

-2.919

-3.033

-3.172

0.61 Ozb woningen

-9.674

-9.834

-9.994

-10.160

0.62 Ozb niet-woningen

-9.438

-9.594

-9.750

-9.912

0.63 Parkeerbelasting

-4.059

-4.058

-4.058

-4.058

0.64 Belastingen overig

-520

-534

-545

-557

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-212.020

-221.555

-213.834

-219.235

0.8 Overige baten en lasten

4.023

5.609

8.643

12.306

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

233

234

160

160

Totaal

-233.074

-242.650

-232.411

-234.628

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)