Wat gaat de gemeente ervoor doen?


Doelstelling 1: Een aantrekkelijke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen

 • Monitoren van de leegstandsontwikkeling, waarbij de gemeente oog heeft voor kwetsbare plekken. Prioriteit is Kleiweg-midden, waarvoor samen met vastgoedeigenaren een ontwikkelplan wordt opgesteld.

 • Uitvoeren van de activiteiten van de horecavisie en het op te stellen horecaconvenant. Waaronder een vernieuwd sluitingstijdenbeleid, dat bijdraagt aan de balans tussen levendigheid en leefbaarheid in de binnenstad. Met de realisatie van de nieuwe fiets parkeergelegenheid op de Nieuwe Markt accommodeert de gemeente (regionale) bezoekers aan de stad en krijgt het gebied een kwaliteitsimpuls met meer kansen voor lichte horeca en terrasgelegenheid.

 • Het opstellen van een uitvoeringsplan voor het Waterfonds op basis van diverse onderzoeken met betrekking tot de intieme vaarroute en de elektricifering van de vaarverbinding Gouda-Reeuwijk.

 • Een impuls geven aan de digitaliseringsvaardigheden van binnenstadondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van sociale media en zichtbaarheid op andere platforms.

 • Het versterken van het cultuurhistorisch profiel van de stad door het investeren in de cultuurhistorische as Museum - Sint Jan - Stadhuis - Waag.

Doelstelling 2: Het merk Gouda verder versterken en strategisch positioneren

 • Bouwen aan een gezamenlijk merkverhaal voor Gouda met interne en externe partijen. Via een imago-onderzoek worden de resultaten getoetst. Dit is geen vorm van stadspromotie, maar een strategische aanpak van het merk Gouda. Hiermee wil de gemeente Gouda een sterker imago bereiken en een hogere waardering van bezoekers, bewoners en bedrijven.

 • Versterken van de lokale vrijetijdseconomie door het verhogen van de bekendheid, de bestedingen binnenstad en het meerdaags verblijf. Het koersdocument toerisme biedt de kaders voor de aanpak van toerisme waarbij ook duurzaamheid aandacht krijgt. Dit wordt jaarlijks gemonitord.

 • In de geest van Gouda 750 werkt de gemeente aan het versterken van de gemeentelijke evenementen door inzet op financiering, subsidies en organisatiekracht. Daarnaast het mede mogelijk maken van een nieuw jaarlijks terugkerend evenement dat zich richt op de opening van het culturele seizoen. Daarmee wordt de energie en het succes van het slotfeest Gouda 750 vastgehouden.

Doelstelling 3: Versterken van het cultureel erfgoed in Gouda

 • Versterken van het taakveld erfgoed voor een betere borging van erfgoedwaarden en actueel erfgoedbeleid, zoals het uitwerken van de Historische Lintenvisie en het actualiseren van de Archeologische Basiskaart.

 • Starten met een meerjarig aanwijzingsprogramma gemeentelijke monumenten waarin in ieder geval de categorieën naoorlogs erfgoed, militair erfgoed, Post 65 en archeologie zijn opgenomen.

 • Verbeteren van de informatievoorziening vanuit de gemeente en proactieve kennisdeling over monumenten en beleid, waardoor monumenteneigenaren beter geïnformeerd zijn over regelgeving en subsidiemogelijkheden.

 • Doorontwikkelen van het archeologisch depot en voorbereiden op het publiekstoegankelijk maken van het depot voor inwoners, belangenorganisaties en belangstellenden uit een groter publiek.

 • (Afronding en) opvolging evaluatie erfgoed en verduurzaming.

 • Opstellen plan van aanpak archeologie Westergouwe.

Doelstelling 4: Ontwikkeling en vernieuwing van de brede culturele sector

 • Voortzetten en doorontwikkelen van de subsidieregeling Cultuur: Innovatie & Ontwikkeling. Via deze regeling maakt de gemeente vernieuwende projecten mogelijk van culturele organisaties, amateurverenigingen en individuele makers.

 • Via de subsidieregeling Cultuur: Innovatie & Ontwikkeling en de rijksmiddelen voor jeugdcultuur worden ook nieuwe culturele activiteiten voor jeugd en in de wijk mogelijk gemaakt.

 • Hanteren van de Fair Practice Code als criterium bij subsidierelaties en in de subsidieregeling Cultuur: Innovatie & Ontwikkeling.

 • Een vervolg geven aan de uitkomsten van de nulmeting kunst in openbare ruimte, door onder andere het opstellen van een plan voor collectiebeheer.

 • De voorgenomen verduurzaming en verbetering van de toegankelijkheid van Museum Gouda heeft grote invloed op de inhoud, omvang en opslag van de collectie. Op basis van de onderzoeksuitkomsten naar de collectie worden de consequenties hiervan in beeld gebracht, inclusief een toekomstbestendige depotfunctie.

 • Inzet op versterking regionale samenwerking, onder andere in het kader van stedelijke cultuurregio's en theaterdelta coalitie in samenwerking met MBO.

Doelstelling 5: Toename van het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt

 • Opstellen van een Routekaart gemeentelijke binnensportaccommodaties.

 • Inzetten op meer beweegaanbod voor de doelgroepen jongeren en ouderen. Door voortzetting van het Volwassenenfonds voor inwoners met een minimuminkomen. In samenwerking met het onderwijs komen tot een structuur waarmee het bewegingsonderwijs op scholen toekomstbestendig (personeel, accommodatie) georganiseerd is.

 • Het realiseren van sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte op een aantal plekken in de stad. Om tegemoet te komen aan de toenemende wens van veel inwoners om dicht bij huis, in de buitenlucht, hun sport te beoefenen.

 • Opstellen van de nieuwe sportnota. De bestaande nota uit 2017, het Leefstijlakkoord en de in 2021 vastgestelde sportaccommodatienota vormen de basis voor nieuwe kaders in het sportbeleid.

 • Onderzoeken van de mogelijkheden om de verduurzamingsopgave voor sportaccommodaties te realiseren.

 • Verbeteren financiële robuustheid SPORT●GOUDA en gasloos maken van het Groenhovenbad gekoppeld aan het Verduurzamingsprogramma Gemeentelijk Vastgoed.