Wat gaat het kosten?

Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Lasten

23.695

23.336

23.007

22.265

Baten

-3.527

-3.473

-3.447

-3.045

Saldo van baten en lasten

20.169

19.864

19.560

19.220

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-50

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

20.119

19.864

19.560

19.220

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Startbegroting

17.955

17.879

17.590

17.355

Autonome en administratieve ontwikkeling

546

544

529

525

Kadernota

472

472

472

472

Nieuwe ontwikkelingen/ beleid

1.146

969

969

869

Totaal

20.119

19.864

19.560

19.220

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2.3 Recreatieve havens

494

493

493

492

5.1 Sportbeleid en activering

8.169

7.962

7.912

7.808

5.2 Sportaccommodaties

76

84

101

47

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.731

4.722

4.715

4.634

5.4 Musea

2.956

2.905

2.905

2.905

5.5 Cultureel erfgoed

1.394

1.349

1.085

985

5.6 Media

2.349

2.349

2.349

2.349

Totaal

20.169

19.864

19.560

19.220

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)