Wat gaat de gemeente ervoor doen?


Doelstelling 1: Uitvoeren Economische Agenda

 • Inzet op aantrekkelijke werklocaties en slim ruimtegebruik van bedrijventerreinen. Het versterken van het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen Kromme Gouwe en Goudse Poort. Het (laten) vestigen van het juiste bedrijf op de juiste plaats, mede door het clusteren van gelijksoortige bedrijven.

 • Uitvoeren van de meerjarige triple helix innovatieagenda. Onderzoeken of deze agenda langjarig voortgezet kan worden, om zo de economische positie van de regio Midden-Holland aantrekkelijk te houden. Dit betreft diverse projecten in de bouwsector en maakindustrie, stadsdistributie en logistiek en Living Labs van Campus Gouda.

 • Stimuleren en ondersteunen van (nieuw) ondernemerschap en het ondernemersklimaat in Gouda. Meebouwen aan het netwerk StartUp Gouda, accountmanagement voor bedrijven in Gouda en het organiseren van bijeenkomsten, zoals de Bedrijvendag en het Startersevent.

 • Evalueren van de huidige Economische Agenda en opstellen van een nieuw actiegericht programma, dat in 2025 van start kan gaan.

Doelstelling 2: Duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen

 • Uitvoeren van de 1e tranche van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020 – 2024 en vaststellen van de 2e tranche IHP 2025-2029, inclusief visie op de ontwikkeling van Integrale Kindcentra.

 • Realiseren van onderwijshuisvesting Internationale Schakelklas (ISK).

 • Onderhouden van zes eigen bruikleenscholen, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

 • Vaststellen en uitvoeren van de subsidieregeling voor het vergroenen van schoolpleinen.

Doelstelling 3: Sterk onderwijs en terugdringen laaggeletterdheid

 • Samen met het onderwijs uitvoering blijven geven aan de Goudse Onderwijsagenda, in samenhang met het Nationaal Programma Onderwijs en de Goudse Gelijke Kansenagenda.

 • Uitvoeren van het lokaal plan van aanpak laaggeletterdheid in Gouda en het aanbod (wijkgericht) uitbreiden.

 • Kansen vergroten van kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud, die nu het risico lopen op een taalachterstand.

 • Bewustzijn en bereik laaggeletterden vergroten via de gemeente (versterken voorbeeldrol): meer signaleren en verwijzen én duidelijker communiceren.

 • Doorlopende leerlijn techniek uitbouwen, inclusief rondkrijgen structurele financiering Techniekwerkplaats Gouda.

Doelstelling 4: Doorontwikkelen Campus Gouda

 • Onderwijs, zorgorganisaties, bedrijven en gemeenten uit de regio duurzaam binden aan een (fysiek) living lab zorg & technologie.

 • Innovatieprogramma living lab bodem & technologie uitvoeren en doorontwikkelen met onderwijs, bedrijven en gemeenten uit de regio.

 • Uitbreiden en continueren modulair aanbod Campus Gouda. Er volgt een 2e module bodem en een 3e en 4e module zorg.

 • Continueren van samenwerking met provincie en Economic Board Zuid-Holland rondom Human Capital Agenda 2.0 en versterken van de koppeling van de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV's) met maatschappelijke vraagstukken.

Doelstelling 5: Terugdringen jeugdwerkloosheid

 • Via de outreachende aanpak 'jongeren buiten beeld' kwetsbare jongeren (terug) leiden naar school of werk.

 • Doorontwikkelen samenwerking met (arbeidsmarkt)partners, zoals het professionaliseren van het Werkcafé.

 • Inzetten op structurele voortzetting van projecten en interventies, zoals School@Work, LLokaal Expeditie, Stagefit, scholing- en hulpmiddelenbudget.