Wat gaat het kosten?

Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Lasten

26.146

26.215

27.461

27.380

Baten

-8.935

-8.281

-8.036

-8.040

Saldo van baten en lasten

17.211

17.934

19.425

19.340

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-305

-48

-47

-45

Gerealiseerd resultaat

16.905

17.886

19.378

19.295

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Startbegroting

16.417

16.213

18.128

18.470

Autonome en administratieve ontwikkeling

-187

998

625

200

Kadernota

279

279

279

279

Nieuwe ontwikkelingen/ beleid

396

396

346

346

Totaal

16.905

17.886

19.378

19.295

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2.4 Economische havens en waterwegen

1.579

1.699

1.853

1.848

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

215

214

213

212

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

177

177

177

177

3.4 Economische promotie

1.975

1.865

1.712

1.709

4.2 Onderwijshuisvesting

8.488

9.546

11.052

10.969

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.777

4.433

4.418

4.426

Totaal

17.211

17.934

19.425

19.340

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)