Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Er is een keuze gemaakt in de onderwerpen op het gebied van energie en klimaat die hier naar voren komen. De gemeente is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor taken op het gebied van milieubeleid, de advisering en toetsing van ruimtelijke plannen, beheer en onderhoud en toezicht en handhaving van relevante wet- en regelgeving.


Doelstelling 1: Kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering verminderen

 • Uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen, zoals het toevoegen van infiltratie- en bergingsvoorzieningen en het realiseren van aparte afvoer van riool- en hemelwater.

 • Voor het tegengaan van hittestress, droogte en wateroverlast stuurt de gemeente aan op het creëren van extra waterberging, minder steen en meer groen en bomen bij (nieuw)bouw-ontwikkelingen, op schoolpleinen, speelplekken en bij onderhoud- en herinrichtingsprojecten. Ook werkt de gemeente samen met ondernemers, eigenaren en parkmanagement aan het klimaatbestendig inrichten van bedrijventerreinen.

 • Uitbreiden van ecologisch beheer op basis van de op te stellen beleidsplannen, bijvoorbeeld ecologisch maaibeheer van bermen en het voortzetten van de aanleg van natuurlijkvriendelijke oevers.

 • Uitvoeren van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad om de grond- en regenwateroverlast in de lage delen van de binnenstad te verminderen. Vaststellen van het bijbehorende monitoringsplan. Hierbij de samenwerking met het nationale Kenniscentrum Bodemdaling & Funderingen benutten voor kennisontwikkeling en informatievoorziening in Gouda over de gevolgen van bodemdaling in combinatie met klimaatverandering.

 • Actualiseren en uitvoeren van beleid, zoals het Water- en Rioleringplan met bijbehorende uitvoeringsagenda, het groenbeleid en bomenbeleid en de subsidieregeling groen-blauwe daken.

Doelstelling 2: Verbetering van de biodiversiteit en waterkwaliteit

 • Verder uitwerken van het uitvoeringsbeleid biodiversiteit, op basis van de uitkomsten van de nulmeting biodiversiteit en waterkwaliteit.

 • Het uitvoeren van maatregelen om de biodiversiteit en waterkwaliteit te verbeteren. Hiervoor stuurt de gemeente onder andere op het versterken van de groenstructuur.

 • Uitvoeren van het Water- en Rioleringsplan en bijbehorende uitvoeringsagenda. Het actualiseren van het grondwaterbeleid is hier onderdeel van.

 • Start met het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP) ter ondersteuning van woningisolatie in Gouda.

 • Regionale afstemming over het verbeteren van de biodiversiteit.

Doelstelling 3: Inwoners en ondernemers helpen energie te besparen en aardgasvrij te worden

 • De wijkaanpak aardgasvrij Plaswijck Kern en Middenwillens-West verder brengen. Door het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet op basis van aquathermie en intensieve participatie.

 • Het Gouds Isolatieprogramma uitvoeren met focus op (koop)woningen met energielabels D, E, F en G en energiearmoede. Dit gebeurt onder meer door de inzet van energiecoaches en energieklussers, witgoedregeling, ontwikkelen blokgewijze aanpak koopwoningen voor volledige verduurzaming (energiekaravaan), collectieve inkoopacties en subsidies om inwoners te ondersteunen en te helpen bij het nemen van maatregelen. Een uitgebreide communicatiecampagne brengt de mogelijkheden onder de aandacht van de doelgroep.

 • Het stimuleren van de duurzame opwek met zon op grote en kleine daken en parkeerterreinen.

 • Het stringent blijven handhaven van de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen en de wettelijke eis dat kantoren minimaal energielabel C hebben.

 • Het ondersteunen van onder andere maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, gebouweigenaren, kerken, MKB-ondernemers en kleine VvE’s bij het verduurzamen van hun gebouwen en opwek van energie, door leningen te verstrekken vanuit het Duurzaamheidsfonds.

Doelstelling 4: Sneller verduurzamen gemeentelijk vastgoed

 • Uitvoeren van de aanpak en strategie (routekaart) om in 2030 55% CO2-reductie te realiseren in gemeentelijke gebouwen en in 2040 aardgasvrij en CO2-neutraal te zijn. Dit betreft alle gebouwen in eigendom van de gemeente, exclusief de sport- en onderwijsgebouwen. Het Groenhovenbad wordt in het kader van dit programma wel gasloos gemaakt.

 • Waar mogelijk zoekt de gemeente synergie met onderhoudsmaatregelen (MJOP) en toegankelijkheidsmaatregelen.

Doelstelling 5: Investeren in de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte

 • Opstellen van een uitvoeringsplan fysieke toegankelijkheid.

 • Opstellen van beleid voor de hoogte (uitgiftepeil) waarop een terrein moet worden aangelegd en gehouden.

 • Op basis van het beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad, in combinatie met de uitvoering van het Water en Rioleringsplan (WRP) en Groot Onderhoud & Vervangingsonderhoud (GOVO) projecten, zorgt de gemeente voor een gefaseerde herinrichting van straten.

 • Het meerjarig en gefaseerd herstellen van kwetsbare kademuren en brugconstructies.

 • Opstellen van een kansenkaart voor duurzaam beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit als onderdeel van het op te stellen duurzaamheidsplan.

 • Informeren van inwoners over de kwetsbaarheid van funderingen bij projecten in de openbare ruimte. Met advies en voorlichting helpt de gemeente inwoners op weg bij funderingsonderzoek en -herstel.