Lijst verbonden partijen

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de gemeente verplicht om in de paragraaf Verbonden partijen een overzicht op te nemen, met daarin per verbonden partij:

  • doel en openbaar belang;

  • wijze van dienen gemeentebelang;

  • beleidsvoornemens;

  • risico’s;

  • financiële gegevens.

Totaaloverzicht bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

Verbonden partij (bedragen * € 1.000)

Bijdrage 2023

Bijdrage 2024

Bijdrage 2025

Bijdrage 2026

Bijdrage 2027

Regio Midden Holland

134

144

144

144

144

Omgevingsdienst Midden-Holland

3.812

4.265

4.265

4.265

4.265

Groenalliantie

558

587

587

587

587

Streekarchief Midden-Holland

623

661

661

661

661

Promen

9.267

9.170

8.726

8.303

7.892

Hecht

4.772

5.207

5.207

5.207

5.207

RZG Zuidplas Grondbank

0

0

0

0

0

Veiligheidsregio Hollands Midden

4.977

5.599

5.599

5.599

5.599

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

1.373

1.622

1.621

1.621

1.621

Totaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen

25.516

27.255

26.810

26.387

25.976

Gemeenschappelijke regelingen

Regio Midden Holland

Naam verbonden partij

Regio Midden Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.regiomiddenholland.nl

Programma:

7. Bestuur en organisatie

Taakveld:

0.1 Bestuur

Aard

GR

Deelnemerspercentage

20% (Ieder AB lid heeft 1 stem)

Doel en openbaar belang

Regionale beleidsvorming en strategische belangenbehartiging van de aangesloten gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Beleidsvoornemens 2024

De samenwerking in de Regio Midden-Holland wordt als netwerk vormgegeven vanuit de vijf Midden-Hollandgemeenten. Op de inhoudelijke programma’s geven we uitvoering aan de regionale ambities voor groei, bereikbaarheid en economische vitaliteit.

De regionale samenwerking kent vier programma’s:
1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
2. Verkeer en Vervoer
3. Ruimte en Wonen
4. Duurzaamheid

Naast deze programma’s is aan de gemeenschappelijke regeling de taak Cultuur toegevoegd. Het betreft de stimulering culturele regionale samenwerking. De activiteiten worden vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit mogelijk gemaakt separaat van de begroting van de regio.

Voor de regionale taken binnen het Sociaal Domein vormt met ingang van 2022 de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo 2022-2024 de basis voor uitvoering van de gemeenschappelijke taken. Het Sociaal Domein is met ingang van 2023 geen apart programma meer binnen de begroting. Wel wordt nog samengewerkt in relatie tot andere tafels, bijvoorbeeld als het gaat over Wonen en Zorg.

Lobby en belangenbehartiging van de regio zijn een belangrijk onderdeel van de netwerksamenwerking. Belangenbehartiging vindt plaats vanuit het netwerk. Zowel het dagelijks bestuur als de vier inhoudelijke tafels pakken hierin hun rol.

Risico's

Risico's Op 6 februari 2023 is het rapport ‘Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Midden-Holland’ verschenen. Om meer grip te krijgen op ‘de regio’ en de factoren die bijdragen aan het realiseren van publieke waarde in die regio, doen de Rijksuniversiteit Groningen en Berenschot hier onderzoek naar. Een bevinding is dat het op dit moment onvoldoende lukt om de regionale plannen in directe publieke waardecreatie voor inwoners om te zetten. Op basis van de inhoudelijke opgaven, georganiseerde randvoorwaarden en het draagvlak voor samenwerking is het volgens de onderzoekers nú het moment om aanvullende capaciteit in te zetten op meer samenwerking in de regio. Het uitblijven van de benodigde investeringen in de slagkracht van de regio kan gevolgen hebben voor de publieke waardecreatie.

Bijdrage in 2024

€ 144.185

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 620

€ 540

€ 301

Vreemd vermogen

ultimo

€ 438

€ 586

€ 645

Resultaat

€ 63

€ 78

n.n.b

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Omgevingsdienst Midden-Holland

Naam verbonden partij

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.odmh.nl

Programma(s)

2. Energie en klimaat 3; Wonen en leefomgeving

Taakveld

7.4 Milieubeheer; 8.3 Wonen en bouwen

Aard

GR

Deelnemerspercentage

17,0% (Stemverhouding op basis van budget € 100.000 = 1 stem)

Doel en openbaar belang

Bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen, waarvan 1 lid zitting heeft in het DB.

Beleidsvoornemens 2024

Nota-VTH is in 2023 voor de komende jaren vastgesteld. In 2024 wordt middels het jaarprogramma 2024 BWT/Milieu hier uitvoering aangegeven.

Risico's

Voor de totstandkoming van de Nota-VTH is een risico-analyse uitgevoerd.

Bijdrage in 2024

€ 4.265.252

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 2.646

€ 2.280

€ 2.280

Vreemd vermogen

ultimo

€ 9.149

€ 9.873

€ 10.225

Resultaat

€ 366

€ 87

n.n.b

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Naam verbonden partij

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Vestigingsplaats

Schiedam

Website

https://www.groenalliantiemiddenholland.nl/

Programma(s)

1.Economie en onderwijs; 2 Energie en klimaat; 5.Cultuur, sport en recreatie;

Taakveld

3.4 Economische promotie; 7.4 Milieubeheer; 5.1 Sportbeleid en activering

Aard

GR

Deelnemerspercentage

20%; 5 deelnemende gemeenten met elk 2 AB-leden; ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang

Doel en openbaar belang Het primaire belang van de Groenalliantie is de bescherming van de belangen van natuur, recreatie en landschap. Verantwoordelijk voor het beheer van natuur- recreatiegebieden voor regionale dagrecreatie in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en enkele kleinere gebieden. Daarnaast zorgt de Groenalliantie voor (gebied)ontwikkeling, handhaving en communicatie in de natuur- en recreatiegebieden.
Ook is Groenalliantie beheerder en ontwikkelaar van routestructuren in het Groene Hart.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee leden die door de raad en het college zijn aangewezen. In het DB 1 lid. In de gebiedsadviescommissies zitten 2 raadsleden.

Beleidsvoornemens 2024

Beleidsvoornemens 2024 Eind 2021 is het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 vastgesteld. Groenalliantie zet met het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 de koers uit voor de komende 10 jaar als vervolg op de omvangrijke en succesvolle Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Het Ontwikkelplan (2021) geeft de richting en kaders aan voor het strategisch en tactisch handelen van het bestuur ten aanzien van investeringen, meerjarig beheer, omgang met maatschappelijke vraagstukken en samenwerking met andere partijen (waaronder de horizontale samenwerking met Staatsbosbeheer). Het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 gaat vergezeld van een meerjarige investeringsagenda. Naast gebiedsgerichte investeringen wil de Groenalliantie in 2024 positief bijdragen aan bredere opgaven als waterkwaliteit, gezondheid, biodiversiteit, de energietransitie en klimaatadaptatie. Door groeiende druk op de gebieden, zeker rond de
entreegebieden en in de zomerse maanden wil Groenalliantie verkennen of uitbreiding van de bestaande gebieden kansrijk is. En daarmee bijdragen aan meer groene natuur- en recreatieruimte.

Risico's

Volgens de afgesloten uittredingsovereenkomst heeft de provincie voor de jaren 2018-2021 haar bijdrage op het niveau van 2017 gehandhaafd inclusief de toezegging daarna een financiële medeverantwoordelijkheid te houden en daartoe financiële middelen beschikbaar te stellen. Voor Groenalliantie gaat het tot 2025 om een jaarlijkse afname van 10% van de financiering. Deze afname is opgevangen in de begroting. Daarna is de bijdrage van de provincie onzeker. De 90% voor de jaren 2022-2025 is door middel van gesprekken en een politieke koerswijziging 95% geworden, echter is die extra 5% wel onder bepaalde voorwaarden toegekend. Vanaf het jaar 2025 kan Groenalliantie gebruik maken van de nieuwe provinciale beheerregeling. Momenteel vinden er op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesprekken plaats om bij de provincie te benadrukken dat Groenalliantie met de beheerregeling de huidige kwaliteit van de recreatiegebieden onvoldoende kan borgen. Op dit moment is er naast de beheerregeling nog niet verder aan te geven of en hoe de financiële bijdrage er precies uit gaat zien. De verwachting is dat daar in 2024 meer duidelijkheid over verschaft kan worden.

Bijdrage in 2024

€ 586.900 (33%)

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 10.694

€ 10.722

€ 8.238

Vreemd vermogen

ultimo

€ 1.907

€ 2.375

€ 2.177

Resultaat

€ 1.658

€ 200

n.n.b

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Streekarchief Midden-Holland

Naam verbonden partij

Streekarchief Midden-Holland

Vestigingsplaats:

Gouda

Website:

www.samh.nl

Programma(s):

5. Cultuur sport en recreatie

Taalveld(en):

5.5 Cultureel erfgoed

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang:

SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden Holland.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Beleidsvoornemens 2024

Een belangrijke ontwikkeling voor het duurzaam opslaan, beschermen en openbaar maken van digitale overheidsinformatie is het e-depot. Het Streekarchief Midden-Holland heeft in 2023 de aanbesteding van een e-depotvoorziening succesvol afgerond. Voor de verdere implementatie van het e-depot (in samenwerking met Preservica) wordt in 2024 met de deelnemende gemeenten van de GR een aantal pilotprojecten opgezet voor het opnemen van diverse datasets, zoals de videotulen van de raadsvergaderingen en de bouwvergunningen. Daarnaast wil het Streekarchief de digitale dienstverlening in 2024 verder verbeteren, door de website nog gebruiksvriendelijker te maken, de collectie verder te digitaliseren, en in te zetten op de toepassing van nieuwe technieken om de collectie nog beter toegankelijk te maken, zoals Handgeschreven Tekst Herkenning, Linked Open Data en het automatisch taggen van namen en plaatsen.

Risico's:

Vanaf 2024 zijn de kosten voor het e-depot structureel in de begroting van het Streekarchief opgenomen, onder het programma Bewaren en Beheren. De kosten per deelnemer zijn daarnaast afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in de begroting van het Streekarchief. Voor de verdeelsleutel is vooralsnog gebruik gemaakt van dezelfde verdeelsleutel als voor de papieren archieven, namelijk op basis van inwoneraantal en opgeslagen meters. Gedurende het project e-depotvoorziening dat tot 2026 zal lopen wordt deze verdeelsleutel indien nodig aangepast aan de digitale situatie.

Bijdrage in 2024

€ 661.184

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 290

€ 295

€ 285

Vreemd vermogen

ultimo

€ 294

€ 275

€ 281

Resultaat

€ 10

€ 14

n.n.b

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Promen

Naam verbonden partij

Promen

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.promen.nl

Programma(s)

4. Sociaal domein,

Taakveld

6.4 Begeleide participatie; 6.5 Arbeidsparticipatie

Aard

GR

Deelnemerspercentage

36%

Doel en openbaar belang

Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening.
Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het DB en AB zit een collegelid dat door het college is aangewezen

Beleidsvoornemens 2024

- het bieden van passend en duurzaam werk aan de brede doelgroep van de Participatiewet (WSW en PW)
- het ondersteunen van mensen uit de Participatiewet op weg naar zo regulier mogelijk werk

Nadere uitwerking in Ondernemingsplan 2024 en mede afhankelijk van tussenevaluatie Hoofdlijnenbesluit

Risico's

Promen opereert op de commerciële markt door producten en diensten aan derden te leveren. Hierdoor heeft Promen te maken met het normale ondernemersrisico. Door de turbulentie mondiaal en in Nederland nemen deze risico’s toe. Door de inflatoire ontwikkelingen en de hoge loonkostenstijgingenc.q. onzekerheid over de werkelijke loon- en prijsstijgingen nemen de risico’ s op dat vlak ook toe.

Bijdrage in 2024

WSW: € 9.170.000 + PW: ca 300.000 (afhankelijke van maatwerkafspraken)

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 3.766

€ 3.269

€ 3.442

Vreemd vermogen

ultimo

€ 7.778

€ 8.049

€ 6.458

Resultaat

€ -

€ -461

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Hecht (voorheen RDOG)

Naam verbonden partij

Hecht (voorheen RDOG)

Vestigingsplaats

Leiden

Website

www.rdog.nl

Programma(s)

4. Sociaal domein; 6. Leefbaarheid en veiligheid

Taakveld

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-; 1.2 Openbare orde en veiligheid

Aard

GR

Deelnemerspercentage

8%
Aantal stemmen (4) gebaseerd op inwoneraantal

Doel en openbaar belang

Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg RDOG) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners in onze regio. Alles wat Hecht doet, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio, tot meer positief ervaren gezondheid, tot meer veiligheid en tot meer kansen. Dit is wat Hecht bijdraagt aan de regio Hollands Midden. De coronacrisis laat het belang van een moderne en wendbare gezondheidsdienst zien. De organisatie heeft de afgelopen jaren bewezen te kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden.
In de Hollands Midden zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met meer dan 1000 medewerkers die vanuit verschillende expertises samen met elkaar en met andere spelers in de keten werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het algemeen bestuur zit een lid dat door de raad is aangewezen.
Het lid maakt deel uit van het college. Gebruikelijk is dat een collegelid uit Gouda (centrumgemeente) ook lid van het dagelijks bestuur

Beleidsvoornemens 2024:

Beleidsvoornemens 2024 Een aantal belangrijke ontwikkelingen voor gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid is het (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Gemeenten spelen hierin een sleutelrol, maar ook binnen Hecht is oog voor de bijdragen hieraan, o.a. door het leveren van kennis en data.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de verdere uitwerking van het beleidsprogramma pandemische paraatheid. Onderdeel van het programma is de versterking van de basisfuncties van de Hecht, zodat zij beter voorbereid is op toekomstige bestrijdingen. Tevens gaan GGD’en intensiever samenwerken, met als doel een professionele, efficiënte en uniforme uitvoering van de taken binnen de infectieziektebestrijding.

In 2020 is het programma Hecht24 (toen nog RDOG2024 geheten) gestart. Het was zaak om te investeren in de organisatie. De ambitie van het programma is dan ook Hecht te ondersteunen om in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie te zijn. Dat zij kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid kan blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden.
Zoals verwacht start in 2024 de fase van implementatie en borging. Na de grotere organisatieveranderingen van 2022 en de integrale aanpak van de ICT-infrastructuur (2023) ligt hier de focus in 2024 op. De nadruk zal voornamelijk liggen op het afronden van de invoering van de grote ICT-projecten.


Risico's

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de beloning in de zorg te verbeteren laten de cao’s voor de gezondheidzorg in 2022 en 2023 een sterke verbetering van beloning voor de middengroepen zien. Onze zorgmedewerkers vallen echter onder de Cao SGO. Hoewel het principeakkoord voor de cao SGO een verbetering laat zien, blijft deze nadrukkelijk achter bij de beloning in de zorg. Dit heeft invloed op onze dienstverlening. Vacatures kunnen minder makkelijk worden ingevuld en de doorstroom van medewerkers is fors.
Hecht maakt zich daarom zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever. Zij ontwikkelt daarom plannen om een aantrekkelijke werkgever te blijven, om daarmee ongewenste uitstroom te voorkomen, de gewenste instroom te bevorderen en de continuïteit van de dienstverlening te blijven waarborgen.

Door de toegenomen salariskosten en de te lage FKGR-indexering is Hecht genoodzaakt om naast een begrotingswijziging over 2023 ook een begrotingswijziging 2024 in te dienen. Dit leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage om de structurele baten en lasten gelijkmatig op te laten gaan.

Bijdrage in 2024

€ 5.207.000

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 10.012

€ 5.539

€ 4.044

Vreemd vermogen

ultimo

€ 45.292

€ 33.931

€ 45.799

Resultaat

€ 2.068

€ -731

€ -

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Grondbank RZG Zuidplas

Naam verbonden partij

Grondbank RZG Zuidplas

Vestigingsplaats:

Den Haag

Website:

www. ontwikkelingzuidplaspolder.nl

Programma(s):

3. Wonen en leefomgeving

Taalveld(en):

8.3 Wonen en bouwen

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

6%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang:

In 2011 heeft de Grondbank een gewijzigde opdracht gekregen en functioneert primair als beheer- en gronduitgiftebedrijf. Momenteel bezit de Grondbank ca. 300 ha aan gronden en deze zijn bijna allemaal gelegen in de Zuidplaspolder binnen de gemeente Zuidplas.
Haar belangrijkste doelstelling is om de in eigendom zijnde gronden te verkopen in het kader van de gewenste en vastgestelde Zuidplaspolderontwikkelingen.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. Het college van Gouda doet een bindende voordracht voor het DB-lid.

Beleidsvoornemens 2024:

De Grondbank heeft thans ca. 300 ha aan grond en opstallen in eigendom. Deze zijn voor het overgrote deel gelegen binnen de gemeente Zuidplas. De gemeente Gouda neemt voor 6% deel in de Grondbank. In 2021 is een koopovereenkomst gesloten tussen de Grondbank en de gemeente Zuidplas, strekkende tot de overdracht van haar bezit aan Zuidplas voor de ontwikkeling van het vijfde dorp, waarmee de grondbank per 31-12-2024 zou worden opgeheven. Sindsdien zijn de economische omstandigheden echter sterk gewijzigd, hetgeen een ongunstig effect heeft op de grondexploitatie van het plangebied. Belangrijke parameters voor de grondexploitatie, zoals de rente- en bouwkostenontwikkeling, zorgen voor een aanzienlijke verslechtering van het exploitatiesaldo. Deze situatie was niet voorzien. De gemeente Zuidplas acht het daarom niet verantwoord om het bezit van de Grondbank in 2024 over te nemen. Dat maakt dat Zuidplas niet zonder meer invulling kan en wil geven aan de op haar rustende afnameverplichting en een beroep doet op de uit de koopovereenkomst voortvloeiende ontbindingsmogelijkheid van de koopovereenkomst.
De financiële consequenties voor de Grondbank en in het verlengde daarvan voor haar deelnemers zijn op voorhand niet te bepalen. Daarvoor is nadere studie nodig.
Waar tot op heden nog gekoerst werd op de volledige overname van de Grondbank uiterlijk op 1 januari 2025, blijkt dit nu niet haalbaar. Deze datum is relevant omdat de Grondbank een looptijd kent tot 1 januari 2025, dan houdt de Grondbank van rechtswege op te bestaan. Er zal dus een oplossing moeten komen voor de situatie na 2025. Daarvoor worden in de loop van 2024 verschillende scenario’s verkend, daaronder begrepen een gefaseerde overname en ontwikkeling van de gronden, en aan de verschillende leden van de Grondbank ter besluitvorming voorgelegd.
Dit laat onverlet de ambitie en doelstelling om het totale gebied te ontwikkelen zoals in het Masterplan is opgenomen. De gemeente Gouda blijft vanuit haar rol van deelnemer aan de Grondbank zich inzetten op een minimaal kostenneutrale afsluiting van de Grondbank, met nachtneming van de ambities uit het masterplan. Bij de verkenning van de verschillende scenario’s voor de periode na 1 januari 2025 zal Gouda hier proactief op sturen.

Risico's:

De grondexploitatie van het plangebied kent een negatief saldo. De hoogte daarvan is op dit moment onderwerp van studie. Zodra is komen vast te staan wat de omvang is van het totale financieel risico zal een verliesvoorziening moeten worden ingesteld gelijk aan het aandeel van de deelname van Gouda aan de gemeenschappelijke regeling van 6%.

Bijdrage in 2024

-

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ -

€ -

-

Vreemd vermogen

ultimo

€ 93.599

€ 94.307

-

Resultaat

€ 17.253

n.n.b

-

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Veiligheidsregio Hollands Midden

Naam verbonden partij

Veiligheidsregio Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Website

www.vrhm.nl

Programma(s)

6. Leefbaarheid en veiligheid

Taakveld

1.1 Crisisbeheer & Brandweer

Aard

GR

Deelnemerspercentage

9,3 %
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal

Doel en openbaar belang

Belangenbehartiging van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast aan het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Beleidsvoornemens 2024:

Eventuele aanpassingen in beleid en uitvoering nav evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr), Wet publieke gezondheid (Wpg) en coronacrisis; Verdere verkenning van het onderwerp ‘digitale ontwrichting’; Doorontwikkeling van de taak Bevolkingszorg; Verbetering informatiebeveiliging veiligheidsregio’s; Opstellen en vaststellen van Regionaal Beleidsplan 2024-2027

Risico's

Herprioritering van beleidsvoornemens/werkzaamheden als gevolg van bijvoorbeeld het opleven van de coronapandemie, voortdurende opvang van vluchtelingen, hoge energieprijzen en risico's die samenhangen met bovengenoemde beleidsvoornemens.

Bijdrage in 2024

€ 5.599.000

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 6.823

€ 5.659

€ 6.065

Vreemd vermogen

ultimo

€ 41.692

€ 67.394

€ 8.270

Resultaat

€ 1.739

€ -406

€ -

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Belasting samenwerking Gouwe-Rijnland

Naam verbonden partij

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

782

Leiden

Website:

www. bsgr.nl

Programma(s):

1 economie, werk en onderwijs ; 2.Energie en klimaat; 3 wonen en leefomgeving; 4. Sociaal Domein ; 5 cultuur, sport en recreatie; 6 leefbaarheid en veiligheid; 7 bestuur en organisatie 8. Financiering en Dekkingsmiddelen

Taakveld(en):

3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (marktgelden)
3.4 economische promotie (toeristenbelasting)
7.2 riolering (rioolheffing)
7.3 Afval (reinigingsheffingen)
7.4 Milieubeheer (milieuleges)
2.1. Verkeer en vervoer (leges kabels en leidingen)
8.3 wonen en bouwen (leges omgevingsvergunning/VFLO
2.3 recreatieve havens (haven- en liggelden) ;
1,2 openbare orde en veiligheid (leges bijzondere wetten)
0.2 burgerzaken (leges div)
0.61 OZB woningen;
0.62 OZB niet woningen;
0.64 Belastingen overig ( hondenbelasting, precariobelasting)

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

9,84%
Aantal stemmen gerelateerd aan bijdrage in kalenderjaar

Doel en openbaar belang:

Het verbeteren van de kwaliteit, continuïteit en efficiency door samen te werken bij de uitvoering van de heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) .

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zit een collegelid die door het college benoemd is.

Beleidsvoornemens 2024:

De gemeente houdt de regie over beleidsvoornemens. De gemeente bepaalt zelf de tarieven en het beleid rondom kwijtschelding etc.

Risico's:

De BSGR betreft een uitvoeringsorganisatie. Op grond van de Gemeenschappelijke regeling van de BSGR zijn de deelnemers verplicht er zorg voor te dragen dat de BSGR te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. De deelnemers moeten zelf maatregelen treffen om eventuele risico’s af te dekken

Bijdrage in 2024

€ 1.622.310

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 1.286

€ 781

€ 782

Vreemd vermogen

ultimo

€ 6.492

€ 16.205

€ 5.672

Resultaat

€ 431

€ 86

n.n.b

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Overige verbonden partijen

B.V. Sport.Gouda

Naam verbonden partij

B.V. Sport.Gouda

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.sportpuntgouda.nl

Programma(s)

5. Cultuur, Sport en Recreatie

Taakveld

5.1 Sportbeleid en activering; 5.2 Sportaccommodaties

Aard

BV

Deelnemerspercentage

100% stemrecht als aandeelhouder

Doel en openbaar belang

Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden. Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sportevenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en advies & consult.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid. Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten.

Beleidsvoornemens 2024:

In 2024 zet SPORT●GOUDA weer in op haar reguliere activiteiten: onderhoud, verhuur, sportstimulering, verengingsondersteuning. De door de gemeente te actualiseren beleidsvoornemens op het gebied van sport zullen mogelijk invloed hebben op de accenten die binnen SPORT●GOUDA worden gelegd in de uitvoering.

Risico's

  • SPORT●GOUDA zette de afgelopen jaren middelen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties in om bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs te verzorgen. Vanwege door het Rijk doorgevoerde wijzigingen in deze financieringssystematiek mag dat vanaf 2026 niet meer. Het basisonderwijs moet nu op een andere manier haar bewegingsonderwijs gaan organiseren.

  • De wijze waarop omgegaan wordt met btw, is voor de toekomst een punt van aandacht, aangezien er nog geen duidelijkheid is over of de rijksregeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport ook na 2023 blijft bestaan. De kans is overigens groot dat de SPUK blijft bestaan.

  • De verwachting is dat de cao-stijging voor 2024 aanzienlijk hoger is dan het percentage waarmee de gemeente het DVO-bedrag verhoogt.

  • Met het per einde 2023 aflopende energiecontract van SPORT●GOUDA, is de verwachting dat de energielasten vanaf 2024 flink hoger uitvallen. Budget voor grote verduurzamingsmaatregelen is momenteel niet in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen.

Bijdrage in 2024

€ 6.433.160

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 1.248

€ 1.190

Vreemd vermogen

ultimo

€ 6.088

€ 4.533

Resultaat

€ -

-

nnb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

N.V. BNG

Naam verbonden partij

N.V. BNG

Vestigingsplaats

Den Haag

Website

www.BNG.nl

Programma(s)

8. Dekkingsmiddelen

Taakveld

0.5 Treasury

Aard

NV

Deelnemerspercentage

0,15%. Er is stemrecht via de aandeelhouder.

Doel en openbaar belang

Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid.
Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Beleidsvoornemens 2023

BNG Bank streeft naar een rendement op het eigen vermogen van 3,5%. Dit wordt gerealiseerd door het optimaal sturen op enerzijds de omvang van de kredietverstrekking en anderzijds de omvang van de solvabiliteit plichtige omzet.
De bank streeft verder naar voldoende toegang tot liquiditeit om kredieten te verstrekken.

Risico's

Onverwachte kredietverliezen en de ontwikkeling van ongerealiseerde marktwaardeveranderingen kunnen de winstverwachting van BNGBank onder druk zetten. Dit kan gevolgen kunnen hebben voor de dividenduitkering over het boekjaar 2022 en verdere jaren.

Bijdrage in 2024

nvt

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 5.062

€ 4.615

n.n.b.

Vreemd vermogen

ultimo

€ 143.995

€ 107.459

n.n.b.

Resultaat

€ 236

€ 300

n.n.b.

Bron

jaarrekening

jaarrekening

Begroting wordt niet opgesteld

Oasen N.V

Naam verbonden partij

Oasen N.V.

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.oasen.nl

Programma(s)

8. Dekkingsmiddelen

Taakveld

0.8 Overige baten en lasten

Aard

NV

Deelnemerspercentage

9,63% stemrecht als aandeelhouder.

Doel en openbaar belang

Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid.

Beleidsvoornemens 2023

In 2022 heeft Oasen de drinkwaterkoers 2030 gepubliceerd.
Belangrijkste missie van Oasen is om verrassingsvrij onberispelijk drinkwater te leveren. Nu en in de toekomst moeten klanten blind kunnen vertrouwen op drinkwater uit de kraan. Om deze missie waar te blijven maken wordt vol ingezet op innovatie, een robuuste drinkwaterinfrastructuur en een duurzame bedrijfsvoering. Er wordt slimmer gepland om precies te weten wat er waar en wanneer in de infrastructuur moet gebeuren. Daarnaast wordt ingezet op de productie van duurzaam en circulair drinkwater.

Risico's

De gemeente Gouda heeft geen directe invloed op de door Oasen gehanteerde drinkwatertarieven. Als gevolg van de toenemende inflatie zullen inwoners van Gouda in 2023 worden geconfronteerd met drinkwatertarieven die naar verwachting sneller stijgen dan voorheen uitgangspunt was.

Bijdrage in 2024

nvt

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 122.426

€ 125.600

n.n.b

Vreemd vermogen

ultimo

€ 188.121

€ 221.955

n.n.b

Resultaat

€ 5.685

€ 3.174

n.n.b

Bron

jaarrekening

jaarrekening

Begroting

N.V. Cyclus

Naam verbonden partij

N.V. Cyclus

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.cyclusnv.nl

Programma(s)

3. Wonen en leefomgeving

Taakveld

5.7 Openbaar groen; 8.3 Wonen en bouwen

Aard

NV

Deelnemerspercentage

Stemrecht als aandeelhouder 23,5 %

Doel en openbaar belang

Advisering en uitvoering afvalbeheer (inzameling, verwerking), reiniging en gladheidsbestrijding.

Daarnaast wordt ook informatie en advies gegeven over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij ook een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In de AVA vertegenwoordigd een collegelid (portefeuillehouder financiën) de belangen van Gouda als aandeelhouder.

Voor de afgenomen diensten zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten en is de gemeente opdrachtgever.


Beleidsvoornemens 2023

Op basis van de DVO's wordt de prestatie gemonitord. Waar nodig worden aanvullende afspraken gemaakt

Risico's

De recent afgesloten DVO's bieden voor de komende jaren uitvoerings- en financiële zekerheid.
De effecten van landelijke nieuwe wet- en regelgeving en marktontwikkelingen kunnen consequenties hebben op de DVO-afspraken en daarmee ook voor Gouda een financiële impact hebben.

Bijdrage in 2024

n.n.b

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 10.342

€ 10.568

€ 10.562

Vreemd vermogen

ultimo

€ 22.406

€ 22.916

€ 22.633

Resultaat

€ 484

€ 225

n.n.b

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Coöperatieve Parkeerservice U.A.

Naam verbonden partij

Coöperatieve Parkeerservice u.a.

Vestigingsplaats

-

Website

www. Parkeerservice.nl

Programma(s)

3. Wonen en leefomgeving

Taakveld

2.2 Parkeren

Aard

Coöperatie

Deelnemerspercentage

6,25%

Doel en openbaar belang

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV).

Beleidsvoornemens 2023

Streven is om te groeien, er wordt niet geanticipeerd op een nieuw lid / nieuwe leden.

Risico's

-

Bijdrage in 2024

€ 1.057.570

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 2.216

€ 2.025

n.n.b

Vreemd vermogen

ultimo

€ 3.637

€ 5.505

n.n.b

Resultaat

€ -

€ -45

n.n.b

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting