Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Hecht (voorheen RDOG )

Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG); beperkt en/of voorkomt de verspreiding van infectieziekten, draagt onder andere bij aan een veilige omgeving voor kwetsbaren en coördineert, registreert en adviseert over de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing.

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

De Veiligheidsregio Hollands Midden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast realiseert het een gecoördineerde inzet van de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de leges voor de uitvoering van bijzondere wetten ter dekking van de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag en het verstrekken van bijvoorbeeld een terrasvergunning of het houden van een evenement.

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

ODMH is één van de partners binnen het veiligheidsdomein. De toezichthouders vanuit de ODMH houden, namens het college van burgemeester en wethouders van Gouda, toezicht op de naleving van milieuregels en voeren het bouw- en woningtoezicht uit. Hierbij wordt gelet op onder andere brandveiligheid. Daarnaast houden zij toezicht op naleving/gebruik van panden conform de bestemmingsplannen.