Wat gaat de gemeente ervoor doen?


Doelstelling 1: Duurzaam terugdringen van ondermijnende criminaliteit

 • Intensiveren van de aanpak van ondermijning. Hiervoor worden preventieve en repressieve interventies gericht ingezet, zoals integrale controles op horecaondernemingen, (overlast)panden, bedrijventerreinen, illegale prostitutie en arbeidsuitbuiting.

 • Verder verbeteren van de informatiepositie van de gemeente door onder andere een uitbreiding van de uitvoerings- en analysecapaciteit. Hiermee ontstaat een beter beeld van en inzicht in criminele netwerken en kwetsbare branches in Gouda en kan informatiegestuurd gewerkt worden.

 • Versterken van de Bibob-coördinatie voor een effectieve en gerichte inzet van de mogelijkheden binnen de Wet Bibob en het hiermee verstevigen van de maatschappelijke weerbaarheid tegen ondermijning binnen gemeente Gouda.

 • Regionaal afstemmen over de huidige toepassing van het Bibob-instrument met als aandachtspunt bezinning op de mogelijkheden tot uitbreiding van de inzet van de Wet Bibob. Onder andere om een waterbedeffect te voorkomen en het bevorderen van eerlijke concurrentie en een gezond ondernemersklimaat binnen de regio.

 • Voor inzet op (en de ontwikkeling van) handhaving op verschillende beleidsterreinen (ondermijning, jeugd, HIC, vergunningen) en voor het toenemende aantal beroeps- en bezwaarzaken en verzoeken binnen de Wet Open Overheid, wordt de komende jaren geïnvesteerd in een handhavingsjurist.

Doelstelling 2: Daling van het totaal aantal High Impact Crimes en aanpakken gedigitaliseerde criminaliteit

 • Doorontwikkelen van de aanpak op gedigitaliseerde criminaliteit en cybercriminaliteit. Het weerbaar maken van de gemeentelijke organisatie. Het voorlichten van ondernemers en inwoners over gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime om zo de cyberweerbaarheid van ondernemers en bewoners te vergroten, waarbij oog is voor de relevante verbonden partijen.

 • De aanpak gericht op het structureel verminderen van het aantal woninginbraken en andere vormen van HIC wordt voortgezet, waar nodig kan snel opgeschaald worden.

Doelstelling 3: Afname jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

 • Een sluitende aanpak op jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, waarbij jonge aanwas in (drugs)criminaliteit wordt voorkomen en voor welwillenden een uitweg uit (drugs)criminaliteit wordt geboden. Hiervoor worden preventieve en repressieve interventies ingezet, zoals Dealbreakers, Persoonsgerichte Aanpak Lokaal (PGAL), Alleen Jij bepaalt (AJB) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA).

 • Door het inzetten van jeugdboa’s meer in contact komen met de jeugd op de vindplaatsen, ook in de nacht.

Doelstelling 4: Een verdere professionalisering van het beleid en de uitvoering rondom vergunningen

 • Positioneren van de Evenementencoördinator, verbinding leggen met de organisatoren en ondernemers in de stad en hen optimaal faciliteren bij (vergunning)aanvragen.

 • Onderzocht wordt waar de komende jaren knelpunten kunnen ontstaan voor wat betreft de capaciteit. Met name de capaciteit op vergunningverlening rondom horeca en de juridische kwaliteitszorg is beperkt.

 • Versterken van de samenhang en samenwerking met partners zowel in- als extern, in het bijzonder met de collega’s van Stadstoezicht.

 • De basis op orde brengen op het gebied van beleid en regelgeving. Door te investeren in de professionaliteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Doelstelling 5: Voorkomen van polarisatie en radicalisering

 • Een fenomeenanalyse wordt uitgevoerd om zicht krijgen op polariserende en radicale fenomenen in Gouda.

 • Opbouwwerk wordt ingezet om mensen juist weer met elkaar in contact te laten komen in plaats van dat zij ‘afhaken’, het structureel versterken van de cohesie in buurten en wijken, het oppikken van signalen van polarisatie in de wijken en dit tegen te gaan.

 • Het beleid op de aanpak van radicalisering en extremisme en het tegengaan van polarisatie wordt aangescherpt.

 • Inzet op deskundigheidsbevordering en bewustwording ten aanzien van radicalisering en polarisatie binnen de organisatie en externe professionals.

 • Het verder versterken van het netwerk, het verkleinen van de voedingsbodem van radicalisering (links, rechts en jihadisme) en het bieden van tegenwicht aan radicalisering.