Wat gaat het kosten?

Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Lasten

11.896

11.757

11.674

11.667

Baten

-150

-150

-150

-150

Saldo van baten en lasten

11.746

11.606

11.524

11.517

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-50

-50

0

0

Gerealiseerd resultaat

11.696

11.556

11.524

11.517

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Startbegroting

10.944

10.809

10.775

10.807

Autonome en administratieve ontwikkeling

696

692

693

653

Kadernota

107

107

107

107

Nieuwe ontwikkelingen/ beleid

-51

-51

-51

-51

Totaal

11.696

11.556

11.524

11.517

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.098

6.098

6.098

6.098

1.2 Openbare orde en veiligheid

5.648

5.509

5.426

5.419

Totaal

11.746

11.606

11.524

11.517

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)