Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Promen

Promen voert doelstellingen uit de programmabegroting uit:

Het duurzaam op weg helpen richting werk en het participeren van inwoners: ingezet wordt op bemiddeling en ondersteuning naar werk van inwoners met een arbeidsbeperking, statushouders en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Hecht (voorheen RDOG)

In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid en veiligheid samengebracht. Deze taken voert Hecht uit voor de 18 gemeenten van de regio Hollands Midden. Hecht levert met meer dan 1.000 medewerkers en een flexibele schil een bijdrage aan een gezonder Hollands Midden. Alles wat Hecht doet moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen voor inwoners in de regio Hollands Midden. Dat wordt alleen bereikt als Hecht samendoet wat nodig is. Met een open blik en denken in oplossingen met een duidelijk doel voor ogen. Dit is de kern van het handelen van Hecht.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken van de gemeentelijke belastingen (Afvalstoffenheffing, rioolheffing en ozb).