Wat gaat het kosten?

Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Lasten

155.591

153.220

149.075

146.126

Baten

-31.422

-31.122

-30.892

-28.265

Saldo van baten en lasten

124.169

122.098

118.183

117.861

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-4.701

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

119.468

122.098

118.183

117.861

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Startbegroting

108.587

108.685

106.047

105.772

Autonome en administratieve ontwikkeling

4.371

6.142

5.746

5.699

Kadernota

5.827

6.648

5.768

5.768

Nieuwe ontwikkelingen/ beleid

683

622

622

622

Totaal

119.468

122.098

118.183

117.861

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

11.307

11.048

11.048

11.087

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

7.813

7.776

6.149

6.149

6.3 Inkomensregelingen

12.091

11.374

11.046

11.096

6.4 WSW en beschut werk

9.674

9.230

8.807

8.396

6.5 Arbeidsparticipatie

5.288

5.698

5.244

5.244

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.071

2.075

1.195

1.195

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

6.666

7.647

7.667

7.667

6.71b Begeleiding (WMO)

8.009

8.045

8.045

8.045

6.71c Dagbesteding (WMO)

1.853

1.881

1.881

1.881

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

3.978

3.788

3.788

3.788

6.72a Jeugdhulp begeleiding

5.798

5.798

5.798

5.798

6.72b Jeugdzorg behandeling

3.995

3.995

3.995

3.995

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

2.348

2.348

2.348

2.348

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.639

1.272

1.272

1.272

6.73a Pleegzorg

1.770

1.770

1.771

1.771

6.73b Gezinsgericht

1.345

1.345

1.346

1.346

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

2.507

2.162

2.162

2.162

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

5.118

5.118

5.118

5.118

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.214

1.214

1.214

1.214

6.74c Gesloten plaatsing

581

581

581

581

6.81a Beschermd wonen (WMO)

17.265

17.271

17.271

17.271

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

5.749

4.568

4.342

4.342

6.82a Jeugdbescherming

2.270

2.270

2.270

2.270

6.82b Jeugdreclassering

281

281

281

281

7.1 Volksgezondheid

3.501

3.501

3.501

3.501

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

39

39

39

39

Totaal

124.169

122.098

118.183

117.861

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)