Wat gaat de gemeente ervoor doen?


Doelstelling 1: Iedereen kan meedoen in een inclusieve en sociale stad

 • Ontwikkelen sterke sociale basis door te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing. Dit draagt bij aan een vitale samenleving met sterkere sociale cohesie. Onder meer door actualisatie van de aanpak Participatie in de buurt.

 • In lijn met het landelijke Programma Wonen, Zorg en Ondersteuning voor Ouderen (WOZO) voert de gemeente de regionale woonzorgvisie uit. Hiermee wordt passend wonen mogelijk gemaakt door wooninitiatieven voor kwetsbare inwoners te ontwikkelen, zoals de Gouwe Huse.

 • Inzetten op het duurzaam op weg helpen richting werk en het participeren van inwoners. De focus ligt op inwoners met een arbeidsbeperking, statushouders en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De werkwijze Simpel Switchen wordt versterkt. En door inzet van de taalmeter worden inwoners met een uitkering met taalproblematiek ondersteund.

 • Goede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. Hierbij ligt de focus op het bevorderen van vrijwilligerswerk en het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties.

 • Uitvoeren van de herziene Lokale Inclusie Agenda 2024-2025. Het gemeentelijk vastgoed wordt toegankelijker gemaakt langs de lijnen van het toegankelijkheidsplan.

Doelstelling 2: Inzetten op kansengelijkheid 

 • Via Buurt aan Zet samen met bewoners werken aan een veerkrachtige buurt.

 • Samen met ketenpartners uitvoeren van het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), gericht op de aanpak van gezondheidsachterstand en kansenongelijkheid. Extra aandacht gaat uit naar inwoners met gezondheidsachterstanden en in een kwetsbare situatie.

 • Aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs, zorg en gemeentelijk sociaal domein. Onder meer door het bieden van toegankelijke laagdrempelige vormen van huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen.

 • Actualisatie van het beleid gericht op preventie en aanpak van schulden en armoede, waarbij onder andere de verbinding wordt gelegd met laaggeletterdheid.

Doelstelling 3: Passende zorg en ondersteuning

 • Stabiliseren en waar mogelijk afremmen van de vraag naar Wmo en jeugdhulp. Onder meer door het voortzetten van de samenwerking met huisartsen en onderwijs en het vergroten van de bekendheid van voorliggende voorzieningen.

 • In samenwerking met de regio voorbereiden van de inkoop van zorg en ondersteuning jeugdhulp en Wmo, gericht op contractering per 2025.

 • In samenwerking met de regio starten met de ontwikkeling van een nieuwe regionale visie jeugdhulp en Wmo.

 • In samenwerking met de regio voorbereidingen treffen voor de oprichting en inrichting van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voor het Sociaal domein, met duidelijke afspraken over regionale bekostiging.

Doelstelling 4: Integrale dienstverlening

 • Dienstverlening aan inwoners en werkgevers wordt continu verbeterd en gemoderniseerd, onder meer door het contact met de inwoners die gebruik maken van een maatwerkvoorziening te intensiveren. Dit vindt plaats in dialoog met en op basis van ervaringen van inwoners. De menselijke maat is het uitgangspunt.

 • Actualisatie van het handhavingskader Participatiewet met oog voor de menselijke maat.