Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT-deel) 

De afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van de ODMH ziet namens de aangesloten gemeenten toe op de veilige bouw en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Zij doet dat door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening.

Voor 2024 gaat het naar verwachting voor Gouda onder meer om ruim 1000 afhandelingen van aanvragen omgevingsvergunningen en meldingen, 800 toezichtdossiers, ruim 100 juridische procedures en 200 handhavingsdossiers. Het jaar 2024 zal ook in het teken staan van alle veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De verwachting is dat dit effect zal hebben op de dienstverlening vanuit de gemeente en ODMH. Inzet is de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Grondbank RZG Zuidplas

Door de deelname in de Grondbank heeft Gouda invloed op de regionale woningbouwopgave in relatie tot de woningbouwontwikkelingen van Gouda. In 2021 is een koopovereenkomst gesloten tussen de Grondbank en de gemeente Zuidplas, strekkende tot de overdracht van haar bezit aan Zuidplas voor de ontwikkeling van het vijfde dorp, waarmee de grondbank per 31-12-2024 zou worden opgeheven. Sindsdien zijn de economische omstandigheden sterk gewijzigd, hetgeen een ongunstig effect heeft op de grondexploitatie van het plangebied. Dat maakt dat Zuidplas niet zonder meer invulling kan en wil geven aan de op haar rustende afnameverplichting en een beroep doet op de uit de koopovereenkomst voortvloeiende ontbindingsmogelijkheid van de koopovereenkomst. De Grondbank bezint zich op de ontstane situatie.

Het is voor Gouda van belang om haar invloed te houden op deze ontwikkeling en blijft streven naar een minimaal kostenneutrale grondexploitatie om te voorkomen dat de Grondbank wordt geconfronteerd met een eventueel tekort, dat voor rekening en risico komt van de betrokken deelnemers.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de standplaatsgelden ter dekking van de kosten voor de exploitatie van woonwagenterreinen. De BSGR verzorgt ook de heffing en de invordering van de leges omgevingsvergunning/ fysieke leefomgeving ter dekking van de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag en het verstrekken van een dergelijke vergunning.

Cyclus N.V.

Zorg dragen voor een schone leefomgeving door het inzamelen van huishoudelijk afval en het verwijderen van zwerfafval op straat. Daarnaast levert cyclus een bijdrage aan de verkeersveiligheid door de gladheidbestrijding op wegen in winterse perioden.

Coöperatie ParkeerService U.A.

Parkeer Service ondersteunt en ontzorgt bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van het gemeentelijk parkeerbeleid. Ook draagt zij bij aan het maken van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid. Daarnaast geeft de coöperatie adviezen over verordeningen, tarifering en parkeerexploitaties. Voor Gouda worden diensten en producten geleverd zoals de afgifte van parkeervergunningen, handhaving door middel van een scanauto en het beheer van de parkeerautomaten en de Stationsgarage.