Wat gaat het kosten?

Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Lasten

55.300

62.894

56.375

57.899

Baten

-23.706

-30.505

-22.540

-23.437

Saldo van baten en lasten

31.594

32.389

33.836

34.462

Toevoegingen aan reserves (lasten)

4.858

4.859

4.860

4.839

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-4.905

-3.962

-4.494

-4.949

Gerealiseerd resultaat

31.547

33.286

34.202

34.352

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Startbegroting

31.450

32.129

32.955

33.434

Autonome en administratieve ontwikkeling

467

84

-10

-83

Kadernota

-230

1.178

1.328

1.098

Nieuwe ontwikkelingen/ beleid

-141

-106

-71

-97

Totaal

31.547

33.286

34.202

34.352

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

411

1.171

1.463

1.839

2.1 Verkeer en vervoer

17.869

18.675

19.992

20.641

2.2 Parkeren

708

796

791

786

2.5 Openbaar vervoer

101

100

99

98

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.723

7.232

7.212

6.822

8.1 Ruimtelijke ordening

3.003

3.003

3.003

3.003

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

2

2

2

2

8.3 Wonen en bouwen

1.777

1.410

1.274

1.273

Totaal

31.594

32.389

33.836

34.462

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)