Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Er is een keuze gemaakt in de onderwerpen op het gebied van wonen en leefomgeving die hier naar voren komen. De gemeente is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor taken als de begeleiding en toetsing van ruimtelijke plannen, het actualiseren van ruimtelijke kaders en toezicht en handhaving van relevante wet- en regelgeving.


Doelstelling 1: Een toekomstbestendige woningvoorraad

 • Zoeken naar optimalisatie in het verdelen van schaarse woonruimte. Daarbij wordt ingespeeld op nieuwe wettelijke mogelijkheden. Als gevolg van de gewijzigde omstandigheden in het woondomein is er een behoefte om met de geactualiseerde Huisvestingsverordening in 2023 een stevigere basis te leggen om schaarse woonruimte in sociale huur en nieuwbouwmiddenhuur effectief te verdelen.

 • Opzetten van een nieuw proces voor het verlenen van urgenties. De gemeente heeft lange tijd mandaat verleend aan de woningcorporaties om urgenties af te geven. Deze wijze van uitvoering wordt gewijzigd, waardoor een grotere rol binnen de gemeente wordt belegd.

 • Huisvesten van bijzondere doelgroepen. De gemeente streeft naar een woningvoorraad die is toegespitst op mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Activiteiten zijn het uitvoeren van het Actieplan dakloosheid, het mogelijk maken van Gouwe Huse, het faciliteren van woonzorgconcepten en realisatie van woonruimten voor al dan niet kwetsbare jongeren in de gemeentelijke panden Gildenburg 1 en Winterdijk 10.

 • De gemeente gaat uit van natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen en passende duurzame mobiliteit bij nieuwbouw en transformatie. Daarvoor hanteert de gemeente het geactualiseerde programma van eisen dat hoort bij het convenant klimaatadaptief bouwen.

 • Het uitbreiden van het aantal standplaatsen voor woonwagens. In lijn met het advies van het College voor de Rechten van de Mens. Hierdoor heeft een jongere generatie bewoners meer kans op een woonplek die aansluit bij deze doelgroep.

Doelstelling 2: Actieve sturing op het woningbouwprogramma

 • Het hanteren van een vaste norm bij nieuwbouw: sociale huur (33%) en gereguleerde middeldure huur en betaalbare koop (samen 20%). In Westergouwe geldt dat op eigen gronden wordt gestreefd naar minimaal 33% sociale huur en voor de gronden van de VOF minimaal 20%, mits financieel haalbaar.

 • Vastleggen van exploitatietermijnen om betaalbare woningen zo lang mogelijk beschikbaar te houden voor de doelgroep. Inzetten op transformatie van bestaande panden en waar dat mogelijk is benutten we kansen voor flexwoningen. Om sneller nieuwbouwwoningen te kunnen toevoegen dan alleen via traditionele nieuwbouw.

 • Samen met partners in de bouw zoeken naar mogelijkheden om snelheid te houden in de bouw van voldoende (betaalbare) woningen. De inzet op betaalbaar wonen en de investeringscapaciteit van woningcorporaties staat onder druk door aanhoudende moeilijke omstandigheden in de bouwsector.

 • Het invoeren van een Fonds betaalbaar wonen en implementatie van diverse wetgevingstrajecten om meer regie te nemen op de programmatische invulling van nieuwbouwlocaties. Dit is noodzakelijk als gevolg van de aanhoudende druk op betaalbaar wonen. Ontwikkelaars moeten een bijdrage in het fonds storten als zij niet voldoen aan de norm voor betaalbare woningen.

Doelstelling 3: Uitvoeren van het Verkeerscirculatieplan

 • Optimaliseren van verbindingen op basis van het wensbeeld voor fiets, openbaar vervoer en voetgangers van het Verkeerscirculatieplan.

 • Inzetten op een duurzame ontsluiting van Westergouwe via een OV-hub.

 • Voorbereiden van de realisatie van capaciteitsvergrotende maatregelen op de N207/N457 (Westergouwe), op de Burgemeester Jamessingel/Van Reenensingel (Spoorzone) en de kruising Goudkade-Industriestraat.

 • Uitvoeren van het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan en het programma Verkeersveiligheid.

 • Opstellen, vaststellen en uitvoeren van diverse wijkmobiliteitsplannen, passend binnen het Verkeerscirculatieplan.

 • Opstellen, vaststellen en uitvoeren van een nieuw Parkeerbeleidsplan.

 • Voorbereiden van de realisatie van drie regionale doorfietsroutes, inclusief de ambitieroute Rotterdam-Gouda en het afgeleide stedelijke fietsnetwerk. Realiseren van een inpandige fietsparkeergarage in de binnenstad.

 • Voorbereiden en uitvoeren van de herinrichting van diverse wegen conform (het nieuwe) 30 km/u: Koningin Wilhelminaweg, Fluwelensingel, Blekerssingel, Componistenlaan.

 • Opstellen van een herinrichtingsplan korte termijn voor de Nieuwe Veerstal. Realiseren van goede oversteeklocaties op de Goudse Houtsingel.

 • Realiseren van slimme verkeerslichten op diverse kruispunten met meer prioriteit voor langzame verkeersdeelnemers.

Doelstelling 4: Meer duurzame mobiliteit en bevoorrading

 • Het gestaag uitbreiden van het aantal openbare oplaadpunten voor personenauto’s. Ook ontwikkelt de gemeente samen met de andere gemeenten in de regio een nieuwe visie over snelladen en laadmogelijkheden voor andere modaliteiten.

 • Stimuleren van de inzet van deelvervoer door het uitvoeren van de Nota Deelvervoer.

 • Voorbereiden van de Zero-Emissiezone stadslogistiek (ZES) binnenstad

 • In gesprek met ondernemers zet de gemeente in op de vestiging van een distributiehub als flankerende maatregel voor de invoering van ZES.

Doelstelling 5: Invoering van de Omgevingswet

 • Ervaring opdoen met thematische en gebiedsprogramma’s via onder andere een Pilot Goverwelle.

 • Een start maken met het opbouwen van een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

 • De organisatie blijvend opleiden in de nieuwe manier van werken en regelgeving onder de Omgevingswet.

 • Monitoring van de effecten van de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging op lokaal niveau.

 • Het vinden van een passende en uitvoerbare werkwijze met de gemeenteraad, onder andere rondom buitenplanse omgevingsactiviteiten (BOPA’s).