Beheersing renterisico

Omdat de gemeente de komende jaren nieuwe financieringsmiddelen moet aantrekken, loopt zij het risico van stijgende rente. Indien dit zich voordoet heeft dit een negatieve invloed op het financieel perspectief. In het treasurystatuut van Gouda is vastgelegd dat toekomstig renterisico gedeeltelijk wordt afgedekt.

(bedragen x € 1 miljoen)

2024

2025

2026

2027

Langlopend

Stand per 1 januari

234

252

259

266

Aflossingen

-17

-18

-18

-18

Nieuwe lening, % al vastgelegd > geen renterisico

10

15

11

0

Nieuwe lening, % nog niet bekend > wel renterisico

25

10

14

7

Stand per 31 december

252

259

266

255

Bij de beleidsvoornemens is uitgewerkt op welke wijze invulling is gegeven aan het beheersen van het renterisico. Tevens is aangegeven dat het resterend renterisico in de jaren 2024 tot en met 2027 vanaf het 4e kwartaal 2023 nader wordt overwogen. Aan dit laatste ligt de verwachting ten grondslag dat de rentepercentages voor langlopende financiering niet verder zullen oplopen en op termijn iets zullen dalen. Om die reden is ten aanzien van het resterende te beheersen renterisico tot op dit moment geen actie ondernomen.