Belangrijkste conclusies uit de paragraaf financiering

De belangrijkste conclusies zijn:

  • De renteniveaus zijn vanaf medio 2022 opgelopen;

  • Verwacht renteresultaat over 2024 is € 1.4 miljoen positief;

  • Meerjarige financiering vindt plaats binnen de wettelijke kaders en het schuldenplafond;

  • De netto schuldquote loopt vanaf 2024 wat op maar blijft ruim binnen de normen die de provincie hieraan stelt;

  • Uit hoofde van risicobeheersing worden maatregelen genomen ter beheersing van het renterisico op toekomstig aan te trekken financieringsmiddelen.